Goed bestuur

 

Het is belangrijk dat de kerk organisatorisch alle zaken op orde heeft. Eén van die aspecten gaat over goed bestuur. Wat is goed bestuur en waarom is dat belangrijk? 

Heldere afspraken

In de statuten van de kerk staat de organisatorische afspraken vastgelegd. Goed bestuur houdt in dat de kerk de regels van de opstelde statuten naleeft. Maar ook dat er regelmatig wordt vergaderd en dat de notulen worden vastgelegd. Met het vastleggen van vergaderingen wordt o.a. het volgende bedoeld: 

  • Dat uit de notulen blijkt dat er gezamenlijke instemming is in alle besluiten die worden genomen. 

  • Dat de organisatiecultuur en structuur in gebalanceerde verhouding tot elkaar staan. 

Het schriftelijk vastleggen van afspraken is verplicht vanuit de WBTR, maar ook gewoon praktisch om misverstanden te voorkomen en zodat iedereen weet wat hij of zij moet doen! 

Transparantie

Het is ook van belang dat de kerk als organisatie transparant is over een aantal zaken. Transparantie geeft een signaal af dat je open bent naar de buitenwereld, en niets te verbergen hebt. Het schept vertrouwen. In tijden waarin steeds meer informatie online wordt opgezocht, is het goed om ook online aanwezig te zijn. Mensen en organisaties die jouw kerk nog niet kennen (potentiele bezoekers, fondsen, etc.), zullen vaak even googlen om informatie. Wat vinden ze dan over jouw kerk? Op een website of social media platform kan een kerk de activiteiten en doelstellingen van de kerk communiceren.

Voor het prettig zaken doen met externe partijen zoals banken, is het tevens belangrijk dat de kerk staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De nieuwe wet WBTR geeft richtlijnen voor transparantie en is verplicht voor kerken die zich onder rechtsvorm van een stichting hebben opgericht. 

 

Aansprakelijkheid en risico's

Een kerk is ook aansprakelijk voor bepaalde zaken. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat als een kerk werkt met vrijwilligers, je voldoet aan gedragscodes, protocollen e.d. Kerken kunnen zich tegen aansprakelijkheden verzekeren. Verdere uitleg over welke verzekeringen op u als kerk van toepassing zijn, treft u hier. 

Verder behoort iedere organisatie met een ANBI-status in Nederland een financiële administratie erop na te houden en inzage daarin te geven. Ook kerken die geen ANBI-status hebben, doen er goed aan de voorwaarden van de ANBI status te lezen. Hierin staan veel principes die te maken hebben met goed bestuur, en die ook helpen om misbruik en verleiding te voorkomen. 

Wat heb ik hier aan als kerk?

Er zijn al een aantal redenen genoemd waarom goed bestuur belangrijk is: om misbruik te voorkomen, om vertrouwen te scheppen, en om aan de in Nederland geldende regels te voldoen.

Het is goed om te realiseren, dat als je als kerk een hypotheek wil afsluiten voor de koop van een gebouw, het belangrijk is om al deze zaken op orde te hebben. Een hypotheekverstrekker zal al deze informatie opvragen, en financiële overzichten van de afgelopen jaren willen inzien. Daarom zijn bovenstaande punten met name relevant voor de langere termijn en groei van een gezonde, stabiele organisatie.

Heeft u vragen? Neem contact op met de SKIN Helpdesk via samany@skinkerken.nl