Verklaring onderzoek naar christelijke migrantengemeenschappen in Nederland

Amersfoort, september 2020

SKIN, SKIN-Rotterdam, PCC Amsterdam, HUB Den Haag

Met enige regelmaat worden onze organisaties benaderd door instellingen en individuen die onderzoek verrichten onder onze achterban, de christelijke migrantengemeenschappen in Nederland. Wij staan zeer positief tegenover onderzoek onder onze achterban en zien het belang hiervan in. Er zijn immers nog steeds relatief weinig gegevens beschikbaar. Het vergroten van de zichtbaarheid van de christelijke migrantengemeenschappen in Nederland en de kennis over deze doelgroep onder de rest van de samenleving, m.n. beleidsmakers, vinden we zeer belangrijk en werken we graag aan mee.

 

Tegelijkertijd constateren wij dat onze achterban steeds meer 'onderzoeksmoe' wordt, en daardoor minder bereid dreigt te worden om mee te werken aan interviews en enquetes. Dat is geen onwil, zij staan nu eenmaal onder grote druk. Zoals u wel bekend is, zijn veel leiders van internationale en migrantenkerken niet in betaalde dienst bij de kerk, omdat de kerk daar geen budget voor heeft. Zij combineren daarom noodgedwongen een seculiere baan met het werk voor de kerk en hun gezin. Veel gemeenschappen bevinden zich bovendien in een lagere sociaal-economische positie die hen kwetsbaar maakt voor allerlei maatschappelijke problematiek. Internationale kerken zijn hierdoor continu bezig om te overleven, en dat lijkt soms wel een vicieuze cirkel. Om in zo'n situatie mensen elke keer te vragen hun (nauwelijks bestaande) vrije tijd op te offeren, is behoorlijk bezwaarlijk. We willen onze achterban immers juist helpen om zichzelf uit deze overlevingsstrijd te ontworstelen en een meer stabiele positie te verwerven; niet hen extra belasten.

 

De leiders van de internationale kerken hebben een bepaalde specifieke expertise en ervaringen, en deze inbreng verdient het om op waarde te worden geschat. Onderzoeksprojecten hebben vaak budgetten waarin ruimte kan worden gecreeerd voor inhuur van externe expertise. Wij zouden onze gewaardeerde onderzoekspartners in den lande willen vragen, om in de toekomst bij het opstellen van de budgetten, hier van tevoren alvast rekening mee te houden. Op deze manier kan ruimte ontstaan om (indien nodig) deelnemers aan onderzoeksprojecten een vergoeding aan te bieden. Als organisaties zullen we in de toekomst onderzoekers die een beroep willen doen op ons netwerk hier naar vragen. Op die manier zullen we op meer gelijkwaardige en duurzame manier kunnen samenwerken en de zichtbaarheid van de internationale kerken kunnen vergroten, zonder dat dit ten koste gaat van de overbelaste leiders van deze kerken.

 

Verder geven we graag mee, dat om draagvlak voor onderzoek onder internationale kerken te behouden, de relevantie van de onderzoeksvraag voor de kerken en de bruikbaarheid van de uitkomsten van het onderzoek voor hun eigen inzet ook van belang zijn. Dit vraagt om betrokkenheid van de te onderzoeken doelgroep in een vroeg stadium van het opzetten van een onderzoeksvoorstel.

 

Voor meer informatie over deze verklaring kunt u contact opnemen via info@skinkerken.nl.