top of page

Nieuwsarchief

2011 t/m 2022

Voorjaar 2017 / Derde editie SKIN toerustingscursus in Almere van start gegaan
Op 22 april startte SKIN met de derde jaarlijkse editie van haar nieuwe toerustingscursus voor leiders van migrantenkerken en internationale kerken. De SKIN-cursus vindt dit jaar plaats in Almere, op 15 zaterdagen in de perioden april-juli en september-november.
Inmiddels participeren zo’n 30 leiders van diverse internationale kerken in deze Engelstalige toerustingscursus. Deze kerkleiders komen oorspronkelijk uit landen als Congo, Eritrea, India, Indonesië, Myanmar, Nederland, Suriname en Syrië, en behoren tot diverse kerkelijke tradities (Oriëntaals-Orthodox, Rooms-Katholiek, Protestants, Evangelisch en Pinkster).
Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: Gods koninkrijkcultuur en menselijke culturen, de culturele achtergronden van de Bijbel, wereldbeelden en contextualisatie, integrale zending, de missionaire migrantenkerk, cross-culturele training en intercultureel kerk-zijn, zorg voor de pastor, cross-culturele pastorale zorg, discipelschap, Bijbels leiderschap, kerkmanagement, wereldwijde kerkgeschiedenis en kerkelijke tradities in Nederland, preken en onderwijzen van Gods Woord, het christelijk huwelijk, het opvoeden van kinderen, jeugdwerk en fondsenwerving voor kerken. Klik hier voor de volledige foto impressie van de eerste periode van de SKIN-cursus 2017.

Voorjaar 2017SKIN-coördinator gaat door met rubriek ‘Wereldkerk in eigen land’
Op verzoek van de redactie van het maandelijkse blad Woord & Dienst schrijft SKIN-coördinator Anmar Hayali sinds september 2016 artikelen over diverse internationale kerken en migrantenkerken in ons land.
Dit voorjaar presenteerde hij portretten van de Arabische (Evangelische) kerken in Nederland (januari), Kroatische Katholieke Parochie st. Nikola Tavelić (maart), Victory Outreach in Nederland (april), Oosters-Orthodoxe kerken in Nederland (mei) en Myanmar Christian Fellowship (juni en juli). In het februarinummer is een interview met hem opnieuw geplaatst.

20 juni 2017 / Expert meeting ‘Learning Christianity Worldwide’  
Op uitnodiging van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) heeft de coördinator van SKIN op 20 juni  deelgenomen aan de eerste expert meeting van ‘Learning Christianity Worldwide’ (LCW) in Amsterdam, rondom de vorming van een ‘learning community’ over wereldwijd Christendom. LCW is een instituut binnen de PThU Amsterdam/Groningen dat in samenwerking met predikanten, zendelingen, christelijke gemeenschappen en academici verdieping wilt bereiken “in het leren kennen en beter verstaan van de diversiteit en pluriformiteit van het christelijke geloof wereldwijd en dat kunnen verbinden met de diversiteit en pluriformiteit van het christelijke geloof in Nederland.”

juni 2017 / SKIN en VU bieden ambtsopleiding voor leiders van internationale kerken
In samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam werkt SKIN aan een eenjarige postdoctorale ambtsopleiding voor pastors en leiders van internationale kerken.
Op 17 juni is er een introductiedag in Amsterdam en in september start de opleiding. KLIK HIER voor meer informatie en inschrijving.

 

juni 2017 / SKIN publiceert jaarverslag 2016
​Het jaarverslag van SKIN over 2016 is beschikbaar op de website. De jaarrekening volgt binnenkort.
Klik hier om het jaarverslag in te zien. Om verslagen van voorgaande jaren in te zien klikt u hier

17 juni 2017 / Constructieve ledenvergadering SKIN
De jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van SKIN werd dit jaar op 17 juni gehouden bij lidkerk Maranatha Community Transformation Centre in Amsterdam. Meerdere stukken werden besproken en goedgekeurd, waaronder de jaarverslagen en –rekeningen van de afgelopen jaren, aangezien er vorig jaar geen ALV heeft kunnen plaatsvinden. De beleidsprioriteiten voor de komende jaren werden ook vastgesteld, namelijk toerusting, regionalisatie en zichtbaarheid.
SKIN zal zich blijven inzetten voor de toerusting van (huidige en toekomstige) leidinggevenden binnen de internationale kerken en migrantenkerken, de versterking van regionale netwerken en het vergroten van de zicht- en hoorbaarheid van haar primaire doelgroep in de Nederlandse kerk en samenleving. Het laatste gedeelte van de ALV betrof een presentatie over de nieuwe postdoctorale ambtsopleiding van SKIN aan de VU, die in september van start zal gaan, Deo volente.

10 juni 2017 / Diverse kerken in Utrecht organiseren multicultureel korenfestival
In de Domkerk in Utrecht vond op 10 juni het jaarlijkse multiculturele korenfestival in Utrecht plaats. Diverse kerken, waaronder SKIN-lidkerken LifeWord Christian Center, Oromo Christelijke Kerk en PERKI, leverden een bijdrage hieraan. Verder waren de penningmeester en coördinator van SKIN hierbij aanwezig

Juni 2017 / Vijfde retraite Nederlands Christelijk Forum
Zo’n 50 christelijke leiders uit allerlei kerkelijke tradities en culturele achtergronden hebben op 7en 8 juni deelgenomen aan de vijfde jaarlijkse retraite van het Nederlands Christelijk Forum (NCF) in Elspeet. Het thema van deze retraite was ‘de kerk als creatie en als werktuig van de Geest’.

Vanuit SKIN hebben voorzitter ds. Rhoïnde Mijnals-Doth, bestuurslid ds. Johannes Linandi, bestuurslid broeder Tecleab Habte en coördinator Anmar Hayali deelgenomen aan deze retraite.

25 mei 2017 / Migrantenkerken in Arnhem vieren samen Hemelvaart 

Traditiegetrouw organiseert het Platform Migrantenkerken Arnhem in samenwerking met de Arnhemse Rooms-Katholieke en Protestantse kerken een gemeenschappelijke viering op Hemelvaartsdag. Dit jaar vond op 25 mei de negende jaarlijkse hemelvaartsviering, met als thema ‘In verscheidenheid verbonden’. Tot de organiserende kerken behoorden de SKIN-lidkerken Evangelische Broedergemeente Arnhem, Gereja Kristen Indonesia Nederland, Persekutuan Kristen Indonesia (PERKI) Arnhem/Gelderland. Dit jaar traden PERKI en de Molukse gemeente KJPIN gezamenlijk op als gastvrouw.

19 mei 2017 / Conferentie over de rol van de kerk op terrein van vluchtelingen
In het bijzonder vanwege het afscheid van Geesje Werkman als diaconaal werker en specialist op terrein van vluchtelingen vanuit de Dienstenorganisatie van de PKN, organiseerde de PKN op 19 mei een werkconferentie met als titel ‘De rol van de kerk op terrein van vluchtelingen: asiel in Nederland en Europa’, met tal van deskundige sprekers. Namens SKIN heeft de coördinator geparticipeerd in deze conferentie in Utrecht.  

Mei 2017 / SKIN vertegenwoordigd op internationale leiderschapsconferentie in Londen
Op uitnodiging van Alpha Europa en Alpha Nederland heeft coördinator Anmar Hayali van 30 april t/m 3 mei, samen met zo’n 100 landgenoten, deelgenomen aan de internationale leiderschaps-conferentie van Alpha International.
Ongeveer 6500 christelijke leiders uit meer dan 80 landen hebben deze conferentie in Londen bijgewoond. Naast de plenaire sessies en workshops heeft de SKIN-coördinator een bijeenkomst bijgewoond over het (net)werk van Alpha in het Midden-Oosten en zich verder georiënteerd op de mogelijkheden om Alpha te promoten binnen de internationale kerken in Nederland.

2 april 2017 / SKIN vertegenwoordigd op Europese conferentie Presbyterian Church of Ghana
Op uitnodiging van ds. David Osei Asare, de nieuwe predikant van SKIN-lidkerk Presbyterian Church of Ghana (PCG), heeft de SKIN-coördinator op 2 april de speciale dankdienst te Amsterdam bijgewoond die onderdeel was van de derde Europese conferentie van de PCG, en de aanwezigen kort toegesproken.

Vertegenwoordigers van de PCG in acht landen kwamen bijeen van 30 maart t/m 3 april.

April 2017 / SKIN-coördinator gastspreker bij Tyndale Theological Seminary

Dit voorjaar was coördinator Anmar Hayali weer te gast bij Tyndale Theological Seminary (TTS) in Badhoevedorp. Op uitnodiging van dr. Daniel Ahn, assistent hoogleraar interculturele studies bij TTS, heeft hij op 30 maart de docenten, staf en studenten van TTS toegesproken over het belang van toerusting van christenen ten behoeve van de vervulling van Gods missie en de opbouw van Zijn koninkrijk.
Op 11 april nodigde ds. Ahn hem weer uit, om een gastcollege te geven, die deel uitmaakte van de module ‘Global Diaspora Missiology’. Hierbij heeft de coördinator een overzicht gegeven van de vele en zeer diverse migrantenkerken en internationale kerken in ons land en het brede veld kort geschetst. De studenten zijn uit verschillende landen en continenten naar Nederland gekomen om te studeren bij TTS en zijn van plan om na hun studie de opgedane kennis en verkregen inzichten in de praktijk te brengen in diverse christelijke bedieningen, al of niet in hun landen van herkomst.

25 maart 2017 / Conferentie over 65 jaar Molukse kerken in Nederland
Op 25 maart organiseerde het Moluks Theologisch Seminarie in samenwerking met de PKN een conferentie met als thema ‘Vieren of treuren; De betekenis van 65 jaar Molukse kerken in Nederland voor de relatie met de Nederlandse kerken’.

Namens SKIN hebben penningmeester Jan Scholten en de coördinator deelgenomen aan deze conferentie die plaatsvond in het Moluks Kerkelijk Centrum te Houten.  

20 maart 2017 / Tweede relatiebijeenkomst PKN en vertegenwoordigers internationale kerken

Als vervolg op de bijeenkomst van september vorig jaar heeft een tweede ontmoeting plaatsgevonden tussen de nieuwe scriba van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), dr. René de Reuver, PKN-beleidsmedewerkers die werkzaam zijn op het terrein van relatieopbouw met de internationale kerken, en vertegenwoordigers van SKIN en SKIN-Rotterdam.

maart 2017SKIN organiseert verkiezingsdebatten
In het kader van de landelijke verkiezingen op 15 maart 2017 organiseerden SKIN en SKIN-Rotterdam op 6 februari een verkiezingsdebat in Rotterdam, om onze stem als kerken richting de politiek te laten horen en ons te informeren over welke standpunten de verschillende partijen hebben. Op 13 maart organiseerde SKIN een tweede verkiezingsdebat in Amsterdam.
De video-opnames van het debat op 6 februari kunt u bekijken op het YouTube kanaal van SKIN Rotterdam: DEEL 1, DEEL 2, DEEL 3.
Van het debat van 13 maart is een FaceBook video beschikbaar.

9 maart 2017 / Studiereis Duitse predikanten in het kader van migrantenkerken
In maart bracht een groep predikanten uit Duitsland een driedaags werkbezoek aan Nederland. Omdat zij daar de samenwerking coördineren tussen migrantenkerken onderling en met de verschillende regionale protestantse ‘Landeskirchen’, wilden zij zich oriënteren op dit terrein in ons land.
Op uitnodiging heeft SKIN-coördinator op 9 maart de internationale kerken in Nederland, het werk van SKIN als landelijke vereniging van deze kerken en allerlei ontwikkelingen in het veld gepresenteerd aan de deelnemers van de conferentie in Doorn, en ervaringen met hen uitgewisseld. Verder hebben deze predikanten enkele Nederlandse migranten- kerken bezocht.     

26 november 2016Tweede editie SKIN-toerustingscursus: een gezegende en verrijkende ervaring
Op 26 november werd de tweede jaarlijkse SKIN-toerustingscursus voor leiders van internationale kerken en migrantenkerken in Utrecht afgesloten met eindpresentaties door de deelnemers, uitreiking bewijzen van deelname door voorzitter ds. Rhoïnde Mijnals-Doth en getuigenissen van zowel de trainers als de deelnemers. SKIN hoopt ook in de komende jaren deze toerustingscursus te blijven ontwikkelen en verzorgen, elders in het land. Klik hier voor een impressie over de SKIN-cursus in 2016 en een fotoverslag van de tweede periode (september- november).

28-30 november 2016Bezoek delegatie Evangelisch-Lutherse Kerk van Finland
Om inzicht te krijgen in het veld van de internationale kerken en de opgedane ervaring in Nederland op dit gebied is een delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van de Evangelisch-Lutherse Kerk van Finland eind november naar Nederland gekomen voor een driedaags bezoek.
De delegatie heeft op 28, 29 en 30 november bezoeken gebracht aan het in maart opgerichte Centrum voor Migrantenkerken en Theologie (van SKIN en de Vrije Universiteit) in Amsterdam, het kantoor van SKIN in Amersfoort en aan onze dochterorganisatie SKIN-Rotterdam.

13 november 2016350 jaar eerste gedrukte Armeense Bijbel in Nederland
SKIN-lidkerk de Armeens Apostolische Kerk in Amsterdam, tevens de oudste niet-westerse kerk in ons land, vierde op 13 november het 350-jarig jubileum van de eerste gedrukte Armeense Bijbel (1666), in het gebouw van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. In aanwezigheid van eregasten uit Armenië en Nederland werd deze historische mijlpaal gevierd met een plechtige bijeenkomst en receptie. Tot de aanwezige genodigden behoorde coördinator Anmar Hayali van SKIN.

7 november 2016 / Netwerkbijeenkomst ministerie van SZW
De directie Samenleving & Integratie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseerde op 7 november een netwerkbijeenkomst met als thema ‘Er was eens…De Kracht van Inleven!’. Tal van maatschappelijke en religieuze organisaties in de Nederlandse samenleving waren uitgenodigd. De coördinator van SKIN woonde deze bijeenkomst bij.  5 november 20165 november 2016 / Migrantenkerken vertegenwoordigd op de Nationale Synode  
In de Grote Kerk in Dordrecht kwamen zo’n 650 christenen uit vele kerkgenootschappen bijeen tijdens de bijeenkomst van de Nationale Synode op 5 november. Deze bijeenkomst is de derde grote bijeenkomst van deze eenheidsbeweging sinds 2010.
Het Reformatorisch Dagblad deed al op de dag zelf verslag op de website. Het opende met de woorden van dr. Samuel Lee van SKIN-lidkerk Jesus Christ Foundation Church: “De tumor van de verdeeldheid van de kerken vreet ons langzaam dood. Kiezen wij een langzame dood of geloven wij in de opstanding van het Lichaam van Christus?”. Ook andere vertegenwoordigers van de internationale kerken waren hierbij aanwezig, waaronder voorzitter ds. Rhoïnde Mijnals-Doth van SKIN. Verder hebben SKIN-bestuurslid ds. Johannes Linandi en de heer Iskandar Gandasasmita van lidkerk Gereja Kristen Indonesia Nederland deelgenomen aan een gespreksronde met en over de deelnemende kerken. Op uitnodiging van voorzitter ds. Gerrit de Fijter van de Nationale Synode heeft coördinator Anmar Hayali van SKIN een gebed uitgesproken tijdens deze Nationale Synode.
Andere media hebben ook aandacht besteed aan deze bijeenkomst. De EO heeft op 13 november een verslag hiervan gedaan op NPO 2, onder de titel: ‘Viering: Laat zij allen één zijn’.

4 november 2016SKIN-coördinator gastdocent bij Tyndale Theological Seminary
Op uitnodiging van ir. Rien van der Toorn heeft SKIN-coördinator Anmar Hayali op 4 november een gastcollege gegeven bij Tyndale Theological Seminary (TTS) in Badhoevedorp. Deze college maakte onderdeel uit van de module ‘Cross Cultural Christianity’. Hierbij heeft de coördinator een overzicht gegeven van de vele en zeer diverse migrantenkerken en internationale kerken in het land en het brede veld kort geschetst. De studenten zijn uit verschillende landen en continenten naar Nederland gekomen om te studeren bij TTS en zijn van plan om na hun studie de opgedane kennis en verkregen inzichten in de praktijk te brengen in diverse christelijke bedieningen, al of niet in hun landen van herkomst.
Na deze college hebben ir. Van der Toorn en de SKIN-coördinator een ontmoeting gehad met TTS-directeur Mark Garavaglia over de mogelijkheden van verdere samenwerking tussen TTS en SKIN op het gebied van toerusting van kerkleiders. 

31 oktober 2016Startbijeenkomst 500 protestantisme
In de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam vond de startbijeenkomst jubileumjaar 2016-2017 naar aanleiding van 500 jaar reformatie. De voorzitter en coördinator van SKIN waren op uitnodiging hierbij aanwezig

22 oktober 2016Uniek symposium over en met de Oriëntaals-Orthodoxe kerken in Nederland
Op 22 oktober organiseerden SKIN en de Raad van Kerken in Nederland een symposium over en met de Oriëntaals-Orthodoxe kerken in ons land. Vertegenwoordigers en deskundigen vanuit allerlei andere kerken en organisaties en overige belangstellenden hebben ook bijdragen geleverd aan deze unieke bijeenkomst die plaatsvond in het gebouw van de Koptisch-Orthodoxe Kerk in Utrecht. We kijken dankbaar terug op dit gezegend interkerkelijk symposium.
Klik hier om het verslag te lezen bekijk hier het fotoverslag.

11 oktober 2016SKIN-coördinator gastspreker bij medewerkersdag stichting Gave
Op uitnodiging heeft coördinator Anmar Hayali van SKIN op 11 oktober de stafleden van stichting Gave toegesproken tijdens de jaarlijkse medewerkersdag van deze interkerkelijke organisatie, die actief werkzaam is onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Hij sprak over de inzet van migrantenkerken voor en betrokkenheid bij (recente) vluchtelingen en de mogelijkheden om de onderlinge relatie en samenwerking te bevorderen. 

4 oktober 2016 / Bezoek justitieel complex Schiphol
Op uitnodiging hebben SKIN-voorzitter Rhoïnde Mijnals-Doth en coördinator Anmar Hayali deelgenomen aan een (voorlichting)bijeenkomst op het Justitieel Complex Schiphol (JCS). Hiermee beoogden de geestelijke verzorgers van het JCS kennis te maken met een select gezelschap vanuit organisaties die betrokken zijn bij (ex-)gedetineerden en vanuit de (internationale) kerken en meer inzicht te krijgen in de taakverdeling ten aanzien van (na)zorg voor deze mensen, zowel tijdens als na detentie.

 

25 september 2016 / 1 jaar Antiocheens-Orthodoxe kerk in Nederland

Eén van de allerjongste migrantenkerken in ons land is de Antiocheens-Orthodoxe Kerk, die op 25 september haar 1-jarig bestaan in Amersfoort vierde met een heilige mis en receptie. Deze geloofsgemeenschap is mede ontstaan door de komst van vluchtelingen uit Syrië. Op uitnodiging was de SKIN-coördinator bij deze viering aanwezig.

20 september 2016 / Nieuwe PKN-scriba ontmoet vertegenwoordigers internationale kerken
De nieuwe scriba van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), dr. René de Reuver, nodigde op 20 september enkele vertegenwoordigers van SKIN en SKIN-Rotterdam uit voor nadere kennismaking en inventarisatie van de mogelijkheden om de onderlinge relaties te bevorderen.

10 september 2016 / 20 jaar Amsterdam Bible Academy
Op 10 september vierde Amsterdam Bible Academy (ABA) haar 20-jarig bestaan. In de afgelopen twee decennia heeft ABA ruim 200 mensen binnen de internationale kerken opgeleid die inmiddels actief zijn als kerkleiders of betrokken zijn bij diverse bedieningen. Op uitnodiging van ABA-directeur dr. Moses Alagbe hebben onder meer vertegenwoordigers van een aantal lidkerken en de coördinator van SKIN deze viering bijgewoond.

6 september 2016 / Interkerkelijke bijeenkomst omwille van vluchtelingen
Op initiatief van ds. Robbert Jan Perk vond op 6 september een netwerkmeeting in Soest plaats tussen voorgangers van een aantal Arabische kerken in Nederland en vertegenwoordigers van enkele christelijke organisaties in ons land.

Het doel van deze ontmoeting was om elkaar en elkaars bedieningen (beter) te leren kennen en te brainstormen hoe men kan samenwerken om de (in dit geval) Arabischsprekende vluchtelingen te dienen. Namens SKIN heeft de coördinator deelgenomen aan dit gesprek.

Najaar 2016 / Internationale kerken in de media
Ook dit jaar constateren we dankbaar dat de zichtbaarheid van de internationale kerken en migrantenkerken in onze samenleving toeneemt. Diverse media hebben hun aandacht gevestigd op deze kerken. Hieronder enkele voorbeelden:

Zomerserie Nederlands Dagblad over migrantenkerken
In overleg met SKIN heeft het Nederlands Dagblad deze zomer een serie artikelen aan zeer diverse migrantenkerken gewijd. Het gaat om beknopte portretten van de volgende kerken (in volgorde van verschijning):
Evangelische Broedergemeente in Amsterdam-Zuidoost, 11 juli
Antiocheens-Orthodoxe Kerk in Amersfoort, 18 juli
Waalse kerk in Zwolle, 25 juli
Afrikaanse gemeente Rehoboth in Groningen, 1 augustus
Poolse (Rooms-Katholieke) parochie in Eindhoven, 8 augustus
Chinese Christelijke Gemeente in Arnhem, 15 augustus
Scots International Church in Rotterdam, 22 augustus
Ethiopisch-Orthodoxe Tewahedo Kerk in Pernis, 29 augustus

Nieuwe rubriek: Wereldkerk in eigen land
Op verzoek van de redactie van het maandelijkse blad Woord & Dienst schrijft SKIN-coördinator Anmar Hayali sinds september 2016 artikels over de internationale kerken en migrantenkerken in ons land. Het inleidende artikel in het septembernummer is te downloaden van de website van Woord & Dienst (klik hier). De volgende artikelen betreffen portretten van verscheidene kerken. Tot nu toe gaat het om de Eritrees-Orthodoxe Kerk (oktober 2016), de Chinees-Christelijke Gemeente Nederland (november) en de Evangelische Broedergemeente Nederland (december).  

Juni 2016 / SKIN-toerustingscursus 2016 in Utrecht
Ook in 2016 organiseert SKIN haar nieuwe toerustingscursus voor leiders van migrantenkerken en internationale kerken. De SKIN-cursus vindt dit jaar plaats in Utrecht, op 12 zaterdagen in de perioden april-juni en september-november. 
Deze praktische cursus werd ontwikkeld door (zowel interne als externe) christelijke experts met een rijke interculturele levens- en werkervaring in binnen- en buitenland. Het doel van deze interactieve training is om pastors en oudsten toe te rusten om effectiever leiding te kunnen geven aan hun geloofsgemeenschappen in Nederland, met behoud van de eigen identiteit, en hen te ondersteunen in het vervullen van de gezamenlijke missionaire roeping. Bovendien wil SKIN de relatie en uitwisseling tussen diverse kerken bevorderen om het Lichaam van Christus op te bouwen en te versterken in de eigen regionale context.
Inmiddels participeren zo’n 15 leiders van diverse internationale kerken in deze Engelstalige toerustingscursus. De deelnemende kerkleiders komen oorspronkelijk uit landen als Iran, Suriname, Ethiopië, Nigeria en Curaçao.
Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: zorg voor de pastor, wereldwijde kerkgeschiedenis en kerkelijke tradities in Nederland, Gods koninkrijkcultuur en menselijke culturen, de culturele achtergronden van de Bijbel, wereldbeelden en contextualisatie, integrale zending, cross-culturele training en intercultureel kerk-zijn, discipelschap, Bijbels leiderschap, preken en onderwijzen van Gods Woord, huwelijkspastoraat, het opvoeden van kinderen en tienerwerk.
Klik hier voor een foto impressie van de eerste periode (april – juni) van de SKIN-cursus 2016 

Juni 2016 / Interkerkelijke campagne ‘Hoop voor de Kerk in Syrië en Irak’
In de periode februari – juni hebben diverse kerken en christelijke organisaties in ons land de handen ineengeslagen en de campagne ‘Hoop voor de Kerk in Syrië en Irak’ gevoerd. Het initiatief gaat uit van de Raad van Kerken in Nederland en MissieNederland en heeft de steun gehad van Bisschoppelijke Vastenaktie, Instituut voor Oosters Christendom, Katholieke Vereniging voor Oecumene, Kerk in Actie, Open Doors, Konferentie van Nederlandse Religieuzen en SKIN.

Doelstelling   De centrale doelstelling van de campagne is om een breed publiek te informeren over de nood en de hoop van de kerken in deze door oorlog geteisterde landen. Gedurende de vorige eeuw hebben veel christenen uit Syrië en Irak hun geboortegrond moeten verlaten. In de afgelopen vijftien jaar is de situatie van de kerken door de oorlogen in beide landen nog eens dramatisch verslechterd. Bovendien willen we als christelijk Nederland onze verbondenheid tonen met onze geloofsgenoten in Syrië en Irak en ons in te zetten voor de blijvende aanwezigheid van de eeuwenoude kerken in de bakermat van het christendom.

Onderzoek  Onderdeel van deze campagne is een peiling naar de betrokkenheid van Nederlanders bij de situatie van de kerken in Syrië en Irak. Kerk in Actie heeft daartoe een vragenlijst samengesteld.

Slotmanifestatie   Op 4 juni werd de publiciteitscampagne afgesloten met een oecumenische slotviering in Amsterdam. Uit de breedte van christelijk Nederland kwamen kerkleiders, vertegenwoordigers van christelijke organisaties en andere betrokkenen bij elkaar om samen te bidden voor onze vervolgde broeders en zusters in Syrië en Irak en andere minderheden in het Midden-Oosten en hen een hart onder de riem te steken. De Syrisch-Orthodoxe Kerk trad op als gastvrouw en haar aartsbisschop Mor Polycarpus Augin Aydin leidde de liturgie en verzorgde de preek. Andere christelijke leiders leverden een bijdrage aan de kerkdienst. De coördinator van SKIN heeft op uitnodiging een Bijbellezing gehouden.   
Onze betrokkenheid bij de kerken en de minderheden daar blijft natuurlijk.

Petitie   Namens de campagnepartners heeft een delegatie op 7 juni de gezamenlijke petitie overhandigd aan vertegenwoordigers van de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer. De open brief werd aangeboden door de volgende vertegenwoordigers van het campagneteam: priester Samuël Dogan (Raad van Kerken / Syrisch-Orthodoxe Kerk), ds. Jan Wessels (MissieNederland), Wimco Ester (Open Doors) en coördinator Anmar Hayali van SKIN. Ze spraken met fractieleden van CDA, CU, PvdA, SGP, SP en VVD en een vertegenwoordiger van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Samuël Dogan heeft de tekst aangeboden aan mevrouw Angelien Eijsink, voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. 

Klik hier voor de foto's. Lees hier persbericht 1, persbericht 2 m.b.t. de campagne;  de resultaten van de peiling en de tekst van de petitie. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van de campagne: hoopvoordekerkinsyrieenirak.nl.

1 en 2 juni 2016/ Vierde retraite Nederlands Christelijk Forum
Zo’n 40 christelijke leiders uit allerlei kerkelijke tradities en culturele achtergronden hebben op 1en 2 juni deelgenomen aan de vierde jaarlijkse retraite van het Nederlands Christelijk Forum (NCF) in Elspeet. Het thema van deze retraite was ‘Geroepen om leider te zijn’. Een van de sprekers was dr. Moses Alagbe die zijn visie deelde op leiderschap in het koninkrijk van God. Verder hebben vanuit SKIN de voorzitter, bestuurslid Tecleab Habte, pastor Nana Baiden en de coördinator deelgenomen aan deze retraite.  

20 mei 2016 / Migrantenkerken vertegenwoordigd op besloten vergadering Nationale Synode
Op 20 mei heeft de stuurgroep van de Nationale Synode vertegenwoordigers van een groot aantal kerken en geloofsgemeenschappen ontvangen, voor een vergadering in de Augustijnerkerk in Dordrecht. Deze vergadering was besloten om volop ruimte te kunnen geven aan een vruchtbare gedachtenwisseling. De migrantenkerken waren vertegenwoordigd door een delegatie vanuit de Pentecostal Council of Churches (PCC) en SKIN.
Ter voorbereiding op deze bijeenkomst is een filmpje gemaakt. Enkele mensen, waaronder de SKIN-coördinator, zijn hiervoor geïnterviewd over de eenheid van de Kerk. Klik hier om het filmpje te bekijken.

16 mei 2016 / SKIN organiseert interculturele zangmanifestatie als startschot voor interkerkelijk netwerk in regio Noordoost Nederland
Diverse kerken in het noorden en het oosten van het land participeerden op 16 mei, de Tweede Pinksterdag, in de interculturele zangmanifestatie ‘De tongen los’ die SKIN organiseerde in de Grote Kerk te Zwolle. Het doel van dit zangfeest was om de ontmoeting tussen autochtone en niet-autochtone christenen te stimuleren en samen onze eenheid in Christus en de diversiteit van Zijn Kerk te vieren. Deze viering was ook de startschot voor de oprichting van een interkerkelijk netwerk in de regio Noordoost Nederland. Alle eer aan onze Heer Jezus Christus!
KLIK HIER voor de foto's van deze dag. Voor meer informatie lees hier de (uitgebreide tekst van de) uitnodiging.

5 mei 2016/ Migrantenkerken in Arnhem vieren samen hemelvaart
Op 5 mei organiseerde het Platform Migrantenkerken Arnhem haar jaarlijkse hemelvaartsviering. Het thema van deze achtste hemelvaartsviering was ‘Ontheemd!’, hetgeen sloeg op de eigen ervaring van (veel) migranten in ons land die hun landen van herkomst onder de dwang van oorlog en geweld moesten ontvluchten. Het thema drukt tegelijkertijd “het besef uit van christenen die, zoals de apostel Paulus het uitdrukt, wel in maar niet van de wereld zijn, deel van een wereldwijd lichaam waarvan het hoofd opgevaren is ten hemel.”
Dit jaar trad de Armeens Apostolische Kerk als gastvrouw. Tot de organiserende kerken behoorden de lidkerken Evangelische Broedergemeente Arnhem, Gereja Kristen Indonesia Nederland, Persekutuan Kristen Indonesia Arnhem. Er werd gebeden voor onder meer de slachtoffers van oorlogen, voor de vluchtelingen en de vrede in de wereld.
Bron: Bulletin Raad van Kerken Arnhem juni 2016

21 maart 2016Eenjarige ambtsopleiding voor leiders van migrantenkerken en conferentie 21 maart
Het Centrum voor Migrantenkerken en Theologie (CMKT) plant per 1 september 2016 de start van een ambtsopleiding voor pastors en leiders van migrantenkerken en internationale kerken. Speciaal hiervoor is een eenjarige Post-Graduate programma (60 EC) ontwikkeld in opdracht van de vereniging Samen Kerk in Nederland (SKIN). Het CMKT is een samenwerkingsverband tussen de Vrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam) en SKIN.
Op 21 maart werd hiertoe een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen SKIN en de VU. Namens SKIN hebben voorzitter Rhoïnde Mijnals-Doth en penningmeester Jan Scholten de overeenkomst ondertekend. Ter gelegenheid van de ondertekening werd op deze dag de eerste CMKT-conferentie gehouden aan de Vrije Universiteit, getiteld: ‘The church is boring, if it is not relevant’. 

14 maart 2016 / Gesprek tussen ChristenUnie en kerkleiders over vluchtelingen
Op uitnodiging van de heer Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie, heeft de voorzitter van SKIN ds. Rhoïnde Mijnals-Doth op 14 maart geparticipeerd in een gesprek in de Tweede Kamer tussen de ChristenUnie en kerkleiders over de vluchtelingenstroom, de veiligheid van vluchtelingen in Nederland en de rol van kerken om gehoor te geven aan de Bijbelse opdracht om vreemdelingen een veilig thuis te bieden en barmhartig te zijn. De deelnemende kerkleiders hebben op uitnodiging hun visie gedeeld op de uitdagingen waar de Nederlandse politiek en samenleving tegenwoordig voor staan.

12 maart 2016 / Tweede regionale bijeenkomst Platform Migrantenkerken van het Justitiepastoraat
Sinds 2009 organiseert het Platform Migrantenkerken van het Justitiepastoraat landelijke bijeenkomsten om de relatie en samenwerking te bevorderen tussen justitiepredikanten en –pastores en relevante organisaties die zich inzetten voor (ex-)gedetineerden aan de ene kant en vertegenwoordigers van migrantenkerken en internationale kerken aan de andere kant.
Echter, sinds 2015 richt het Platform zich op de regionale samenwerking tussen kerken en het justitiepastoraat. Op 6 juni 2015 vond dan ook de eerste regionale bijeenkomst voor de kerken uit de regio Zuid West plaats in Den Haag. Dit jaar organiseerde het Platform op 12 maart de tweede regionale bijeenkomst voor de regio West. De deelnemers waren te gast bij lidkerk Geredja Indjili Maluku (Molukse Evangelische Kerk) te Amsterdam. Een aantal migrantenkerken uit deze regio presenteerde de eigen activiteiten en er was ruimte voor interactie en uitwisseling. Voorzitter Rhoïnde Mijnals-Doth van SKIN was één van de sprekers en deelde haar visie op de samenwerking.  

januari 2016 / Invitation SKIN's equipment course for leaders of international churches 2016.

Dear brothers and sisters,
Most of you have already received this invitation to participate in SKIN's equipment course for leaders of international churches. If you plan to partake in this new training, please don't forget to register before the 4th of April 2016. This course is designed for a maximum number of 15 participants. If more pastors and elders register, it is possible to organize a second simultaneous course.    

Please download this PDF: ENGLISH / NEDERLANDS for information about the content, dates, location and other issues.  
Registration and contact: info@skinkerken.nl, 06 49 63 33 58 (SKIN Coördinator Anmar Hayali).
 

najaar 2015 / Manifest 'sta op voor vluchtelingen'

Stichting Gave heeft een manifest gemaakt om bij te dragen aan de christelijke meningsvorming over vluchtelingen. Zo’n twintig christelijke organisaties, waaronder SKIN, hebben zich achter dit initiatief geschaard. Met elkaar roepen ze christenen op om gehoor te geven aan de bijbelse oproep om de vreemdeling welkom te heten. Klik hier om het (geactualiseerde) manifest en het persbericht te lezen.

2 december 2015 / Skin op Europees seminar over vluchtelingen

Op 2 december heeft SKIN-coördinator Anmar Hayali op uitnodiging deelgenomen aan het dialoogseminar met als titel ‘Beyond the Refugee Crisis: Integration of Migrants into Society and Labour Market’.
Deze bijeenkomst in Brussel werd georganiseerd door de Conferentie van Europese Kerken, de Commissie van de Bisschoppenconferenties bij de Europese Unie, de Kerkelijke Commissie voor Migranten in Europa en de Europese Commissie. De coördinator van SKIN sprak over de modellen van integratie in de samenleving en de kracht en onmisbare rol van gemeenschappen in het integratieproces, in het bijzonder het belangrijke werk van de (migranten)kerken ten behoeve van de hele Nederlandse samenleving.
Klik hier voor het persbericht over het dialoogseminar. 

14 november 2015 / Terugblik SKIN-toerustingscursus

Op 14 november werd de nieuwe SKIN-toerustingscursus voor leiders van migrantenkerken en internationale kerken in Amsterdam afgesloten met eindpresentaties door de deelnemers, uitreiking bewijzen van deelname door voorzitter ds. Rhoïnde Mijnals-Doth en getuigenissen van zowel de trainers als de deelnemers. SKIN hoopt ook in 2016 de toerustingscursus te verzorgen, elders in het land. Klik hier voor een impressie over de SKIN-cursus en een fotoverslag van de tweede periode (september-november).

november 2015‘The church is boring – if it is not relevant’

In november verscheen het boek ‘The church is boring – if it is not relevant’ van dr. Moses Alagbe, pastor van Maranatha Community Transformation Center in Amsterdam-Zuidoost. Met lede ogen ziet de auteur de kerk meer en meer verdwijnen uit de publieke ruimte en geloof verworden tot niet meer dan een persoonlijke aangelegenheid. Alagbe legt zich daar niet bij neer. “De kerk lijkt vooral een gemeenschap die probeert te overleven. Totaal het tegenovergestelde van de kerk die Jezus voor ogen had. Ik wil graag terug naar een levende gemeenschap van Jezus die relevant is voor de noden van de 21e eeuw.”

 

In zijn boek beschrijft pastor Alagbe factoren waardoor de kerk zich steeds meer naar binnen is gaan richten. Ook kijkt hij naar sleutelprincipes in het leven van volgelingen van Jezus die wel een verschil maken. Hij pleit ervoor om als kerk meer de cultuur van het Koninkrijk te 'ademen' en ons te richten op het welzijn van de omgeving. “Het leven als volgeling van Jezus Christus is opwindend als we ons bewust zijn van onze identiteit en opdracht.”, aldus pastor Moses. Hij hoopt met zijn boek andere kerken te prikkelen om ook meer in hun omgeving te doen.

 

Klik hier voor het persbericht van Missie Nederland.       Klik hier om het boek te bestellen.

7 november 2015 / Algemene ledenvergadering SKIN

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van SKIN werd op 7 november gehouden bij lidkerk Glorious Chapel International in Rotterdam. Onder meer bespraken de lidkerken het concept beleidsplan van SKIN 2016-2019. Bovendien werden de belangrijkste bevindingen van de nieuwe SKIN-toerustingscursus voor kerkleiders gepresenteerd.

11 november 2015 / Coördinator SKIN spreekt bij Raad van Kerken
Op uitnodiging van algemeen secretaris ds. Klaas van der Kamp van de Raad van Kerken in Nederland heeft de coördinator van SKIN op 11 november deelgenomen aan de plenaire Raadsvergadering en de lidkerken van de Raad geïnformeerd en met hen van gedachten gewisseld over de recente ontwikkelingen binnen de internationale kerken en migrantenkerken in ons land en de relatie en samenwerking tussen autochtone en internationale kerken.

3 november 2015 / Ontmoeting met moderamen PKN

Op uitnodiging van scriba dr. Arjan Plaisier van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft op 3 november een ontmoeting in Utrecht plaatsgevonden tussen het moderamen van de generale synode van de PKN en SKIN. Beide besturen hebben van gedachten gewisseld over de recente ontwikkelingen van hun werk. Een van de gesprekspunten betrof de recente vluchtelingenstromen. Namens SKIN hebben de voorzitter, penningmeester de heer Jan Scholten en de coördinator deelgenomenaan het gesprek.

oktober 2015 / Samen vluchtelingen opvangen

Naar aanleiding van de recente vluchtelingenstromen heeft SKIN in oktober zowel de autochtone kerken en christelijke organisaties als de migrantenkerken en internationale kerken in ons land opgeroepen om elkaar, met name op lokaal of regionaal niveau, op te zoeken en zich samen in te zetten voor de vluchtelingen. Inmiddels zijn allerlei kerken betrokken bij de opvang van en hulpverlening aan deze mensen. Zij doen dat vanuit de overtuiging dat zij als christenen de plicht hebben om, net als Christus, medemensen lief te hebben en in nood bij te staan. In de bedoelde samenwerking ligt voor de kerken en christelijke organisaties een kans contacten met elkaar op te bouwen. Daarin ligt de mogelijkheid besloten om samen te werken aan effectieve hulp voor de vluchtelingen en de opbouw en uitbouw van de kerk van Christus in Nederland.

Lees hier: bericht aan autochtone kerken- en organisaties, en bericht aan de migranten- en internationale kerken.

1 oktober 2015 / Twee nieuwe lidkerken

Op 1 oktober is de vereniging SKIN twee lidkerken rijker geworden. Zij hebben op eigen initiatief het lidmaatschap van SKIN aangevraagd. Alle eer aan God! Het gaat om:
   New Hope Christian Church – Deventer
   Wells Salvation Church – Apeldoorn

18 september 2015 / Bezoek delegatie kerken uit Indonesië aan SKIN

Een delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland (ADS) en doopsgezinde kerken uit Indonesië bracht op 18 september een bezoek aan het kantoor van SKIN in Amersfoort. Deze ontmoeting maakte deel uit van het bezoek dat de Indonesische delegatie aan Nederland bracht, op uitnodiging van de ADS.

De delegatie wilde zich laten informeren over het werk van SKIN en de positie van en ontwikkelingen binnen de internationale kerken in Nederland. Bovendien heeft de delegatie informatie uitgewisseld over de kerkgemeenschap in Indonesië. Op een ander moment bezocht de delegatie onze lidkerk Gereja Kristen Indonesia Nederland (GKIN, Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk). 

5 september 2015 / Dag van eenheid in Almere

Op 5 september vond de vijfde jaarlijkse Dag van Eenheid in Almere plaats, een gezamenlijk initiatief van diverse kerken in Almere om de eenheid van de Kerk te dienen en samen te getuigen van hun gezamenlijk geloof in Christus. Op uitnodiging hebben de voorzitter en coördinator van SKIN gesproken op deze dag. Voorzitter ds. Rhoïnde Mijnals-Doth verzorgde een preek over het thema christelijke eenheid. Coördinator Anmar Hayali sprak over de vervolging van christenen. 

Najaar 2015 / De 'ander' woont naast mij

De Nederlandse Zendingsraad heeft in samenwerking met SKIN een theologisch document over migratie van de Wereldraad van Kerken (‘The ‘Other’ is My Neighbour’, 2013), in het Nederlands uitgegeven als ‘De ‘ander’ woont naast mij’ (2015). Deze Nederlandse publicatie bevat, naast een vertaling en bewerking van de genoemde Wereldraadbrochure, ook een vertaling van een lobbystatement van Churches Witnessing With Migrants. Bovendien hebben enkele leiders en leden van diverse lidkerken van SKIN hun ervaringen op schrift gesteld, te weten pastor Seth Bempong, zuster Grace Goei, pastor Paulus Mohan Paltoe en zuster Javaher Shahin. Deze Nederlandse uitgave gaat over migratie en de betekenis daarvan voor kerk en zending. De inhoud van het boekje is juist nu, in relatie tot de vluchtelingenstroom naar Europa, actueel en uitdagend.

Zomer 2015Zomerserie EO Radio over migrantenkerken in Nederland
Deze zomer stonden diverse internationale kerken en migrantenkerken centraal in een speciale serie van EO Door De Week over migrantenkerken in ons land. Tijdens de uitzendingen krijgt de luisteraar inzicht in de belevingswereld van de bezochte kerken. Bovendien wordt expliciet een link gemaakt met de actualiteit door de leiders en leden van deze kerken te vragen hoe ze meeleven met hun landen van herkomst. Het gaat om de volgende kerken:
       Jesus Christ Foundation Church in Amsterdam
       De Syrisch-Orthodoxe kerk in Glane
       Redeemed Christian Church of God in Amsterdam
       De (protestantse) Chinese Christelijke Gemeente in Arnhem
       Karen baptistengemeente in Ede
       Korean Reformed Church in Amstelveen
       De (Rooms-Katholieke) Sagrada Familia in Rotterdam
       De Eritrees-Orthodoxe kerk in Rotterdam

Klik hier om de uitzendingen te beluisteren.

juni 2015Foto impressie van de nieuwe toerustingscursus van SKIN voor leiders van internationale kerken

Dit jaar organiseert SKIN een toerustingscursus voor leiders van migrantenkerken en internationale kerken. De cursus vindt plaats in Amsterdam, in de perioden april-juni en september-november. Klik hier voor een fotoverslag van de eerste periode.

juni 2015 / SKIN publiceert onderzoek naar de opleidingsbehoeften bij leiders internationale- en migrantenkerken

In het kader van het project ‘Opleidingen, toerusting en training van leiders van migrantenkerken en internationale kerken’ van SKIN, heeft zij een onderzoek gedaan naar de opleidingsbehoeften bij leiders van diverse internationale kerken en migrantenkerken in Nederland.  
Na gesprekken te hebben gehad met een aantal deskundigen op dit gebied, heeft coördinator Anmar Hayali van SKIN een selectie gemaakt van kerken, waarvan de leiders/vertegenwoordigers geïnterviewd kunnen worden over de concrete opleidingsbehoeften van leidinggevenden binnen de eigen kerkgemeenschap. Er werd gezocht naar een vrijwilliger om dit zogenaamde interne onderzoek uit te voeren. Dr. Johan Velema, een theoloog met onderzoekservaring, werd bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. Samen met de coördinator heeft hij gewerkt aan het ontwerp van het onderzoek. Daarna heeft dr. Velema enkele oriënterende gesprekken gevoerd met experts in het veld om hun advies te vragen over het concept-ontwerp. In de periode mei-augustus 2014 heeft hij 14 diepte-interviews afgenomen met leiders van zeer diverse migrantenkerken en internationale kerken om de wensen en behoeften op dit gebied zo breed en concreet mogelijk in kaart te brengen. De definitieve versie van het onderzoek kunt u lezen op de pagina 'Publicaties en onderzoek'.
Mede naar aanleiding van de bevindingen van dit onderzoek heeft een team van (zowel interne als externe) experts in opdracht van SKIN de nieuwe toerustingscursus voor leiders van internationale kerken ontwikkeld. Deze cursus is in april 2015 van start gegaan.

juni 2015 / SKIN publiceert jaarverslag 2014

Het jaarverslag van de vereniging Samen Kerk in Nederland (SKIN) over 2014 is beschikbaar op de website. De jaarrekening volgt binnenkort. Het jaarverslag over 2014 is te lezen op de pagina 'jaarverslagen en financiën'.

8 juni 2015 / SKIN-Rotterdam presenteert nieuwe Gids

In de Kerk van de Nazarener in Rotterdam presenteerde SKIN-Rotterdam op 8 juni de nieuwe “Gids van Christelijke Internationale Gemeenschappen in Rotterdam”. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan wethouder Hugo de Jonge van de Gemeente Rotterdam. Gastspreker was ds. Robert Calvert, auteur van de eerste Gids (2007). Van harte gefeliciteerd, SKIN-Rotterdam, met deze uitstekende presentatie!

6 juni 2015 / Bijeenkomst 'Platform Migranten Justitiepastoraat'

Sinds 2009 organiseert het Platform Migrantenkerken van het Justitiepastoraat landelijke bijeenkomsten om de relatie en samenwerking te bevorderen tussen justitiepredikanten en –pastores en relevante organisaties die zich inzetten voor (ex-)gedetineerden aan de ene kant en vertegenwoordigers van migrantenkerken en internationale kerken aan de andere kant.

Op 6 juni 2015 organiseerde het Platform de eerste regionale bijeenkomst voor de kerken uit de regio Zuid West. De deelnemers waren te gast bij Victory Outreach in Den Haag. De coördinator van SKIN sprak op uitnodiging over de vruchten van de samenwerking in de afgelopen jaren en nam deel aan een discussie over de toekomst van het Platform.  

5 juni 2015 / Multicultureel korenfestival in SKIN-lidkerk

In het gebouw van lidkerk LifeWord Christian Center vond op 5 juni het jaarlijkse multiculturele korenfestival in Utrecht plaats. Diverse kerken participeerden in deze viering. Enkele lidkerken van SKIN hebben hieraan bijgedragen.

3 juni 2015 / Ontmoeting stuur- en adviesgroepen NCF

Op 3 juni vond de eerste ontmoeting van de stuur- en adviesgroepen van het Nederlands Christelijk Forum (NCF) plaats in Utrecht. Het doel was om de jaarlijkse retraites van het NCF in 2013, 2014 en 2015 te evalueren en om de toekomst van het NCF te bespreken. De voorzitter van SKIN maakt deel uit van de stuurgroep van het NCF. De SKIN-coördinator neemt zitting in de adviesgroep. Voor meer informatie over het NCF verwijzen wij u graag naar: www.ncf.nu  Zie ook de groepsfoto.

Juni 2015 / Ontmoeting tussen VPE en internationale kerken 

Op uitnodiging van het bestuur van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten Nederland (VPE) vonden op 19 februari en 2 juni ontmoetingen plaats tussen vertegenwoordigers van het VPE-bestuur en een aantal vertegenwoordigers van diverse internationale kerken in Nederland.
Het doel van deze bijeenkomsten was om van gedachten te wisselen over hoe de relatie tussen autochtone en internationale (pinkster- en evangelie)kerken bevorderd zou kunnen worden en hoe de eenheid van het Lichaam van Christus in Nederland zichtbaarder kan worden omwille van een getuigenis naar de samenleving.
Beide ontmoetingen vonden plaats in het gebouw van de Spaanstalige gemeenschap El Encuentro con Dios te Duivendrecht. Vertegenwoordigers van de internationale kerken waren onder meer pastor Moses Alagbe, pastor Samuel Lee en de coördinator van SKIN.

 


14 mei 2015 / Migrantenkerken vieren samen hemelvaart

Op 14 mei organiseerde het Platform Migrantenkerken Arnhem haar jaarlijkse hemelvaartsviering. Dit jaar trad de Syrisch-Katholieke Kerk in Arnhem als gastvrouw. Tot de organiserende kerken behoorden de lidkerken Evangelische Broedergemeente Arnhem, Gereja Kristen Indonesia Nederland, Persekutuan Kristen Indonesia Arnhem.
                                                                                                                                  Zie ook de foto impressie >>

 

 

 

 

 

 

24 april 2015 / Herdenking Armeense genocide in Almelo

Op 24 april 2015 vond de honderdjarige herdenking van de Armeense genocide plaats in Almelo. Deze herdenkingsbijeenkomst, die jaarlijks op 24 april plaatsvindt, was mede georganiseerd door lidkerk de Armeens Apostolische Kerk in Almelo, die als gastvrouw optrad. De coördinator van SKIN heeft op uitnodiging deze herdenkingsbijeenkomst bijgewoond en een toespraak gehouden.
                                                                                                                                  Zie ook de foto impressie >>                                                                                                     

 

 

 

 

 

18 april 2015 / Opening jongerencentrum in Amsterdam Zuidoost
Op uitnodiging van de PCC-voorzitter pastor Moses Alagbe heeft de coördinator van SKIN de officiële opening bijgewoond van het nieuwe jongerencentrum ‘The Mall Bijlmer’ in Amsterdam Zuidoost, een gezamenlijk initiatief van de PCC (Pentecostal Council of Churches, een koepelorganisatie van internationale kerken in Amsterdam) en Youth for Christ.
Het doel van het centrum is om te investeren in jongeren (10 jaar en ouder) en om een veilige omgeving te creëren voor hun persoonlijke ontwikkeling en diverse activiteiten. Investering in jongeren is een investering in het heden en de toekomst van de stad. Dr. Alagbe heeft samen met ds. Hans Eschbach het jongerencentrum geopend.

16 april 2015 / Acht nieuwe SKIN-lidkerken

Deze dag is de vereniging SKIN 8 lidkerken rijker geworden (zie ook de foto impressie). Het gaat om:

Alliance Messianique pour l'Evangelisation des Nations (A.M.E.N.) – Schiedam
Apostolic Church International – Amsterdam
Centre Evangelique Jesus la Pierre Angulaire – Almere
El-Shaddai International Church – Amersfoort
LEEF! – Rotterdam
Nieuwe Tak – Nieuw-Vennep
Power of Prayer Church – Gorinchem  
Sozo Mission – Kampen

De nieuwe lidkerken zijn internationale kerken die in verschillende delen van ons land gevestigd zijn. Zij hebben op eigen initiatief het lidmaatschap van SKIN aangevraagd. Dit laat zien dat de bekendheid van SKIN toegenomen is. Alle eer aan God!

 

11 april 2015 / SOFAK toerustingsdag Nijkerk

Op 11 april organiseerde SOFAK (Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken) een landelijke toerustingsdag in Nijkerk voor pastors en leiders van internationale kerken. Hoofdspreker was dr. Samuel Lee. De coördinator van SKIN heeft mede een workshop verzorgd. Zie ook de groepsfoto.

18-19 maart 2015 / Retraite Nederlands Christelijk Forum

Ruim 30 christelijke leiders uit allerlei kerkelijke tradities en culturele achtergronden hebben op 18 en 19 maart deelgenomen aan de derde jaarlijkse retraite van het Nederlands Christelijk Forum (NCF) in Elspeet. De deelnemers zijn met elkaar het geloofsgesprek aangegaan en hebben elkaar meer leren kennen als medechristenen.
Het thema van deze retraite was ‘het kruis’. Op uitnodiging van de stuurgroep hebben priester Samuel Dogan van de Syrisch-Orthodoxe Kerk en de coördinator van SKIN gesproken over de vervolging van christenen, met name in het Midden-Oosten. De deelnemers hebben samen gebeden voor hun vervolgde broeders en zusters. Namens SKIN hebben de voorzitter, bestuurslid broeder Tecleab Habte, dr. Moses Alagbe en de coördinator deelgenomen aan de retraite.

 

 


13 maart 2015 / Expertmeeting VU over toekomstig kerkelijk leiderschap

Op uitnodiging van een interdisciplinaire en interkerkelijke onderzoeksgroep bestaande uit theologie professoren en andere academische experts, hebben leiders en vertegenwoordigers van diverse kerken in Nederland geparticipeerd in de expertmeeting inzake toekomstig kerkelijk leiderschap op 13 maart in de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Het doel van deze bijeenkomst was om te “onderzoeken hoe de verschuiving naar een post-Christendom cultuur invloed heeft op het functioneren en het verstaan van ambt/leiderschap binnen Christelijke geloofsgemeenschappen in Nederland”. Namens SKIN hebben dr. Simon Ririhena, dr. Samuel Lee en de coördinator hieraan deelgenomen.  

 

 

 

Febr. 2015 / PCC-diner

SKIN onderhoudt al jaren het contact met de Pentecostal Council of Churches (PCC), een koepel-organisatie van migrantenkerken en internationale kerken in Amsterdam. De PCC en SKIN hebben gemeenschappelijke lidkerken. Dit jaar is het contact geïntensiveerd.
Op 19 januari 2015 hebben de lidkerken van de PCC een nieuw bestuur gekozen, dat nog meer open staat voor samenwerking met andere organisaties en de visie heeft om de relatie en samenwerking tussen autochtone en internationale kerken in Amsterdam te bevorderen.
Op uitnodiging van dr. Moses Alagbe, de nieuwe voorzitter van de PCC, heeft de coördinator van SKIN het PCC-diner op 28 februari bijgewoond en een korte toespraak gehouden. Tijdens deze bijeenkomst heeft het nieuwe bestuur de nieuwe visie van de PCC gepresenteerd aan haar relaties, waaronder vertegenwoordigers van kerken en christelijke organisaties.
Inmiddels zijn beide organisaties bezig om de onderlinge samenwerking meer gestalte te geven.

 

 

15 febr. 2015 / Vijftiende jaarlijkse Internationale Eucharistieviering
Op 15 februari vond de 15de jaarlijkse Internationale Eucharistieviering in de Marthakerk in Den Haag plaats. Diverse Haagse Rooms-Katholieke migrantenparochies participeerden hieraan met Bijbellezingen, gebeden en gezangen in de eigen talen en culturen. Deze kerkdienst stond in het teken van de vervolgde christenen, met name in Irak en Syrië. De coördinator van SKIN was uitgenodigd als gastspreker. Hij sprak over de toenemende vervolging van christenen en lichtte de actuele situatie van de christenen in Irak en Syrië toe.         Zie ook de foto impressie van deze dag >>

 

 

jan-mei 2015 / Getuigen naar moslimvrouwen & 2 toespraken

22 maart ontmoetingsdag voor vrouwen door St. Evangelie & moslims

Voor christenvrouwen die willen getuigen naar moslimvrouwen (klik hier om meer te lezen).

 

Klik hier om Eugene Ng te beluisteren over SKIN (5 min.)
Opgenomen tijdens de International Peace Service, 10 november 2013 in Rotterdam.

Anmar Hayali sprak over 'discipelschap' tijdens de ICP-dag.
Betreft een toespraak tijdens de ICP-dag in 2013 (maar in 2015 op skinkerken.nl geplaatst).

Klik hier om deze toespraak terug te lezen.Februari 2015 / SKIN equipment course for leaders (SKIN toerustingscursus voor leiders)
Dear brothers and sisters,
This year SKIN will be organizing an equipment course for leaders of migrant and international churches. This practical course is being developed by Christian experts with a rich intercultural living and working experience in The Netherlands and abroad.
By means of this interactive training we want to equip pastors and elders to lead their faith communities in The Netherlands more effectively, while maintaining their own identity. By following this course we hope that they will have a greater and more constructive impact on the daily life and work of the church members, in the colorful Dutch society. Moreover, we want to advance the relation and exchange between diverse churches for building up and strengthening the Body of Christ in the regional context.  
Please email us for the document with information about the content, dates, location and other issues.  
Registration and contact: info@skinkerken.nl, 06 49 63 33 58.

-----

Beste broeders en zusters,
Dit jaar organiseert SKIN een toerustingscursus voor leiders van migrantenkerken en internationale kerken. Deze praktische cursus wordt ontwikkeld door christelijke experts met een rijke interculturele levens- en werkervaring in binnen- en buitenland.
Met deze interactieve training willen wij pastors en oudsten toerusten om effectiever leiding te kunnen geven aan hun geloofsgemeenschappen in Nederland, met behoud van de eigen identiteit. Hiermee hopen wij dat zij een grotere constructieve impact hebben op het dagelijks leven en werk van de kerkleden, in de kleurrijke Nederlandse samenleving. Bovendien willen wij de relatie en uitwisseling tussen diverse kerken bevorderen om het Lichaam van Christus op te bouwen en te versterken in de eigen regionale context.
Klik hier voor informatie over de inhoud, data, locatie en overige zaken.
Aanmelden en contact: info@skinkerken.nl, 06 49 63 33 58.
 


Jan. 2015 / Bijeenkomst Veelkleurig Getuigen

Op 16 en 23 januari kwamen leidinggevenden van de coalitiepartners in Veelkleurig Getuigen (EA-EZA, Raad van Kerken, SKIN, NZR) tweemaal bijeen om gezamenlijk een contextanalyse uit te voeren met het oog op aanstaande beleidscycli. Aan dit overleg nam ook deel de Katholieke Vereniging voor Oecumene (KVO). De bijeenkomsten werden geleid door dr. Simon Ririhena, rector van het Moluks Theologisch Seminarie.
Achtergrond van deze bijeenkomsten is de gedeelde ervaring dat de context waarin de raden/koepels werken snel verandert. De gevolgen van de economische crisis en de krimp bij kerken en missionaire organisaties leidt ertoe dat ook de raden steeds meer onder druk komen te staan.
Tekst: NZR
 

 

19 jan. 2015 / 'Gods geschenk aan elkaar'

Op uitnodiging van de Katholieke Vereniging voor Oecumene heeft de coördinator van SKIN een artikel geschreven, getiteld ‘Samen Kerk zijn: Gods geschenk aan elkaar’. Het artikel gaat over de rol en missie van migrantenkerken en internationale kerken in kerkelijk en maatschappelijk Nederland en de noodzaak om samen met de autochtone kerken gestalte te geven aan de eenheid van het Lichaam van Christus, ook omwille van een effectief getuigenis naar niet-christenen in Nederland en de wereld.

Op 19 januari heeft het Nederlands Dagblad een ingekorte versie hiervan als opiniestuk gepubliceerd. Met toestemming van de redactie kunt u hier het stuk lezen. 

 

 

14 jan. 2015 / Opening jaarlijkse Week van het gebed in Amsterdam
Op 14 januari 2015 vond in de Nossa Senhora de Fatima Parochie in Amsterdam de opening van de jaarlijkse Week van gebed voor de eenheid van christenen plaats. Deze Portugeessprekende geloofsgemeenschap kent vooral Braziliaanse leden. Het thema ‘Dorst?’ is aangereikt vanuit Brazilië. De Raad van Kerken en EA-EZA maakten in samenwerking met de Nossa Senhorea de Fatima Parochie de liturgie voor de openingsdienst.

Vertegenwoordigers uit diverse kerken zijn gevraagd water mee te nemen. Hiermee wordt symbolisch een bekken gevuld als teken van de veelheid van kerken die bij elkaar komt als onderdeel van het ene levende water. Hiermee wordt verwezen naar de centrale tekst van de Week van Gebed: Johannes 4. De coördinator van SKIN heeft deelgenomen aan deze landelijke dienst. Voor een impressie verwijzen wij u naar dit korte filmpje.

 

20 nov. 2014 / Interactieve meeting tussen de minister en religieuze gemeenschappen

Op uitnodiging van de vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dr. Lodewijk

Asscher, hebben de voorzitter en coördinator van SKIN op 20 november deelgenomen aan een

interactieve meeting tussen de minister en onder meer vertegenwoordigers van diverse religieuze

gemeenschappen in de Nederlandse samenleving.

Het doel van de bijeenkomst was om te bespreken hoe de uitdagende verhoudingen tussen de

verschillende religieuze gemeenschappen verbeterd zouden kunnen worden. De bijeenkomst in de

Ridderzaal werd ook bijgewoond door de minister-president en minister van Algemene Zaken,

drs. Mark Rutte, de minister van Veiligheid en Justitie, mr. Ivo Opstelten, en enkele burgemeesters.             

                                                                                                                                Enkele foto's van de meeting >>

 

 

november 2014 / Pastor Kelvin Onyema schrijft boek over identiteit

Kelvin Onyema werd in een katholiek gezin in Nigeria geboren. Kerkgang was een verplichting. In 1989 kwam hij naar Nederland om een droom te verwezenlijken: professioneel voetballer worden. Omdat die droom in diggelen viel, ging hij een studie voor klimaattechnologie volgen. In 2000 voelde Kelvin een sterke roeping van God op zijn leven: het helpen van mensen in hun bestemming te komen. Kelvin heeft in landen als

India, Zuid-Afrika, Maleisië, Spanje, Amerika en Birma in conferenties en seminars mogen spreken. Ook in Nederland geeft hij regelmatig seminars. In 2011 heeft hij een eredoctoraat gekregen van de Foundation University te Amsterdam. Hij is voorganger van een dynamische interculturele kerk in Utrecht, de LifeWord Christian Center (www.lifeword.nl).

Hij is getrouwd met Ria. Samen hebben ze 2 prachtige dochters, Charlene en Dyonne. De auteur heeft een diepgaande studie gemaakt van het begrip IDENTITEIT: "Velen, gelovigen zowel als niet-gelovigen, worstelen met de vraag wie ze zijn en wat de bedoeling van hun leven is. Een mens die bijvoorbeeld bestemd is om te vliegen als een adelaar, maar een kip-identiteit heeft aangenomen, blijft op de aarde. Hij is gedoemd wormen op te rapen in plaats van te vliegen. Hij mist zijn ware zelf.

Opgedrongen culturele waarden en normen kunnen iemands potentie drastisch inperken waardoor hij of zij onvoldaan en zelfs ongelukkig in het

leven staat. In een aantal gevallen compenseren ze de leegte, het gat, de onopgeloste vragen in hun innerlijk met verslavingen zoals gokken, roken, drinken en seks. Uiteindelijk blijven ze onbevredigd achter. Echter, als ze zich verbinden met Christus, komen ze uit de verf zoals ze bedoeld zijn. Dan kan de Heilige Geest hun binnenste aanraken, hen herstellen van de opgelopen deuken en frustraties. 

Ze hervinden hun waardigheden, hun ware zelf en kunnen hun levensdoel bereiken, iets wat de allergrootste voldoening oplevert. Je leert God als vader kennen, zelfs als je – zoals in mijn geval – je biologische vader nooit gekend hebt! Lees dit baanbrekend boek vol geestelijke schatten en verrijk uw leven.

Ontdek uw ware identiteit en bovenal: ga een intieme relatie aan met God. U zult er nooit spijt van krijgen!"

 

 

 

 

 

november 2014 / Gedeelte meeropbrengst oecumenecollecte 2015 bestemd voor SKIN

Op zondag 18 januari 2015, het begin van de ‘Week van Gebed voor de eenheid van christenen’, wordt in de protestantse kerken de jaarlijkse oecumenecollecte gehouden. Een deel van de meeropbrengst van deze collecte is bestemd voor SKIN.

Voorzitter Ds. Rhoïnde Mijnals-Doth: “Onze droom is dat de verbondenheid tussen onze (lid)kerken groeit, dat wij onze krachten bundelen en elkaar stimuleren en toerusten om onze roeping te vervullen in de Nederlandse samenleving. Zo geven we gestalte aan het Koninkrijk van God, hier en in onze tijd.”

SKIN werkt aan haar doelstellingen op een aantal concrete kerngebieden. Zo ondersteunt zij de aangesloten kerken bij het zoeken naar geschikte ruimtes voor samenkomsten en andere activiteiten. Financiële steun is daarbij niet mogelijk, wel kan de nodige informatie en begeleiding worden gegeven. Het tweede kerngebied is de toerusting van leiders en toekomstige leiders van de aangesloten kerken en in de derde plaats krijgen jongeren speciale aandacht. “Wij willen”, aldus SKIN, “samen met onze partners onze jongeren beter betrekken bij de geloofsgemeenschappen. Daarnaast willen wij bruggen slaan tussen christelijke jongeren met allerlei kerkelijke en culturele achtergronden zodat zij samen bijdragen aan de versterking van de kerk in Nederland.”

 

 

 

 

 

augustus 2014 / Solidair met christenen in Irak en Syrië

Samen met zeven andere christelijke organisaties roept SKIN christenen in Nederland op om door gebed, actie en het dragen van het Nasrani-teken hun verbondenheid te uiten met geloofsgenoten in Irak en Syrië.

De campagne #WeAreN (wij zijn Nasrani, christen) vindt zijn oorsprong in Irak zelf. Moslimstrijders van IS (voorheen ISIS) markeerden huizen van christenen met de Arabische letter N. Die letter staat voor Nasrani of Nazarener, een term die gebruikt wordt om christenen aan te duiden. Uit solidariteit met vervolgde christenen dragen veel geloofgenoten dit teken nu met zich mee. #WeAreN staat voor verbondenheid tussen christenen en wil een boodschap van vergeving uitdragen. Zie de website www.WeAreN.nl voor actuele informatie, gebedspunten en hulpprojecten in Irak.  Bidt u mee?

 

 

juli 2014 / De Verre Naasten organises Timothy Leadership Training 

From October 27 till October 31 a Timothy Leadership Training (TLT) will take place in Zwolle. The purpose is the training of church leaders who in their turn can train other church leaders in, among other things, pastoral care, preaching, diaconal care and reading the Bible. The training has been given to leaders of churches all over the world especially in Africa and Asia and helps church leaders to apply God’s Word to their work in the church in a very practical way. For more information about the programme and costs, download the invitation. To apply, please fill in the application form before September 15 and send it to at@deverrenaasten.nl.

 

 

juli 2014 / Stichting Gave geeft advies rond doop van asielzoekers

Nieuw: brochure ‘In goede aarde’. Advies voor de doop en begeleiding van asielzoekers.

Stichting Gave heeft een nieuwe brochure uitgebracht. SKIN is betrokken geweest bij de totstandkoming daarvan en geven ondersteuning aan de brochure omdat we het belangrijk vinden om dit thema breed onder de aandacht te brengen van kerken en andere betrokkenen. U kunt de brochure aanvragen / downloaden via de site van Gave: www.gave.nl/doopdvies

 

Waarom deze brochure?

De laatste jaren is er een groeiende groep asielzoekers die zich bekeert tot het christelijke geloof en gedoopt wordt. Gave is geweldig blij met deze ontwikkeling en ziet Gods werk in het leven van vluchtelingen.

 

Vele kerken krijgen een doopverzoek van asielzoekers, dat is complex omdat de bekering een grond kan zijn voor een verblijfstatus. Wil deze vluchteling zich laten dopen omdat hij oprecht christen is geworden, of speelt ook het verkrijgen van een verblijfstatus een rol? Gave ziet dat kerken heel divers omgaan met deze situaties. Er zijn kerken waar te snel wordt gedoopt. Met de brochure ‘In goede aarde’ wil Gave kerken een duidelijke handreiking geven over doop van asielzoekers.

 

Inhoud van de brochure

De brochure bevat informatie en advies over o.a. de volgende onderwerpen:

 • Unieke situatie: vele asielzoekers komen tot geloof in Christus

 • Voorwaarden voor het dopen van asielzoekers

 • Hoe beoordeel je een bekering – ‘Wanneer is er vrucht’?

 • Mogelijke effecten van een ‘schijnbekering’

 • Wat zijn de gevolgen van doop en bekering: geloofsafval in de islam

 • Wat is belangrijk in het traject naar de doop?

 • De periode na de doop: Familie zijn voor nieuwe gelovigen

 • Groei in geloof, discipelschap/pastoraat

 • De asielprocedure en de bekering

 • Verklaringen van de kerk over het dooptraject en geloof van de asielzoeker

 • Andere aspecten bij de procedure

 

Samenwerking

‘In goede aarde’ is tot stand gekomen met inbreng van diverse ervaringsdeskundigen uit het werkveld. Er is een breed draagvlak voor de inhoud van de brochure, dit wordt zichtbaar in de ondersteunende organisaties: Protestantse Kerk in Nederland (PKN), Samen Kerk in Nederland (SKIN), EA-EZA en Evangelie & Moslims.

 

Uniek advies

Voor kerken in Nederland is met deze brochure een uniek en nieuw advies tot stand gekomen. Gave levert hiermee een belangrijke bijdrage aan dit thema. De IND staat voor de taak om bekeringen van asielzoekers te toetsen in hun asielaanvraag, dit is een moeilijke opgave. Het is van het grootste belang dat kerken verantwoord omgaan met de doop, zeker als deze een rechtsgrond kan zijn om in Nederland te blijven. Kerken moeten niet mee werken aan ‘schijnbekeringen’. Daarnaast zijn er vele andere elementen die goed zijn om te doordenken als er asielzoekers worden gedoopt.

 

De brochure aanvragen?

Heeft u contact met vluchtelingen, of heeft u interesse in deze brochure? Vraag dan de brochure aan via www.gave.nl/doopadvies. De brochure kost € 2,50 (+ verzendkosten). Een digitale versie is kosteloos te downloaden. 

 

 

juni 2013 / Herdenking 150 jaar Afschaffing van de slavernij

Welkom op 1 juli, 19:00 in de Koningskerk te Amsterdam.

Iedereen is hartelijk welkom om aanwezig te zijn bij een viering op maandag 1 juli in het kader van de afschaffing van de slavernij. De viering vindt plaats in de Koningskerk in Amsterdam (Van ’t Hofflaan 20). Op die dag is het precies 150 jaar geleden, dat ook door Nederland de slavernij is afgeschaft. Voorgangers zijn ds. Rhoïnde Mijnals – Doth van de Evangelische Broedergemeente en ds. Jan Wessels, directeur van de Evangelische Alliantie. Aanvang 19.00 uur.

De Raad van Kerken, de Evangelische Broedergemeente en de Evangelische Alliantie werken samen in de organisatie. Zendtijd voor Kerken en de IKON verzorgen later een televisie- en een radio-uitzending. De televisieuitzending vindt plaats op donderdag 4 juli om 16.05 uur via Nederland 2. De IKON-radio zendt de opnamen uit op 7 juli om 10.07 uur via radio 5.

Zie ook http://www.raadvankerken.nl/activiteit/214/keti_kotijuni 2013 / Symposium 'Interculturele kerkplanting in de 21e eeuw'

Op 5 oktober organiseert de EA samen met ICP en de Werkgemeenschap Missionaire gemeenschapsvorming een symposium over interculturele kerkplanting. 

In de Bijbel lezen we hoe God migranten gebruikt om Zijn plan met volken te realiseren. Verschillende migratiestromen brachten de afgelopen eeuwen honderdduizenden christenen uit allerlei landen naar Nederland toe.

Geloven doen we vaak nog apart; echt multiculturele gemeenten zien we nog weinig. Terwijl hier juist een kans ligt! Over het algemeen hebben internationale en migrantenkerken een sterke missionaire drive. Bovendien blijken zij niet-christenen uit hun cultuur of taalgroep effectiever te bereiken met het Evangelie dan autochtone kerken.

Wat zijn de implicaties van cross-cultureel denken voor evangelisatie, discipelschap, leiderschap en pastoraat in bestaande en nieuwe gemeenten in Nederland? Hoe ziet onze multiculturele context eruit en wat zijn de gevolgen daarvan voor gemeentestichting?

Tijdens het symposium ‘Interculturele kerkplanting in de 21e eeuw’ geven vertegenwoordigers van migrantenkerken vanuit niet-westers perspectief hun visie op intercultureel kerk-zijn. Verder is er een keur aan workshops over uiteenlopende onderwerpen rondom dit thema.

Voor meer informatie en aanmelding, download de flyer.

 

 

mei 2013 / Opwekkingsfestival in Biddinghuizen

Op zaterdag 18 mei 2013 organiseren de Evangelische Alliantie, de Evangelische Zendingsalliantie, de Nederlandse Zendingsraad, de Raad van Kerken en SKIN in samenwerking met Stichting Opwekking de vierde jaarlijkse interculturele viering tijdens het Opwekkingsfestival in Biddinghuizen.

Dit jaar staat de viering in het teken van de herdenking 150 jaar afschaffing slavernij. Voor meer informatie zie de bijgevoegde flyer en www.opwekking.nl

Download de flyer.

 

 

april 2013 / 2012 een markant jaar voor SKIN
Het is een jaar dat gekenmerkt wordt door terugblik en viering, reflectie en focus, vooruitblik en visie-ontwikkeling.

Vijftienjarig bestaan: in het najaar heeft SKIN samen met haar lidkerken, partnerorganisaties en andere betrokkenen het vijftienjarig bestaan als landelijke vereniging van internationale kerken en migrantenkerken mogen vieren. De zichtbaarheid van de vereniging blijkt sterk toegenomen te zijn.

Keuzes: Back to Basics: 2012 was een jaar van reflectie als het gaat om de identiteit en de unieke positie van SKIN in kerkelijk en maatschappelijk Nederland. Gezien het steeds toenemende beroep op SKIN en de altijd beperkte mankracht, was het een noodzaak om keuzes te maken. Deze keuzes kunnen omschreven worden als ‘back to basics’: terug naar de basisbehoeften van internationale en migrantenkerken in Nederland.

In het najaar publiceerde SKIN het strategisch beleidsplan 2012-2015 'Diversiteit – Verbondenheid – Participatie’:
Klik hier om het strategisch beleidsplan te downloaden. 
Klik hier om het Jaarverslag 2012 te lezen.

 

 

april 2013 / De vrijwillige inzet van internationale en migrantenkerken in Den Haag.

Op 22 april nam wethouder Karsten Klein het rapport ‘Naar een hoger plan’ in ontvangst. De onderzoekers geven daarin aanbevelingen over de wijze waarop de lokale overheid kan omgaan met de maatschappelijke rol van internationale en migrantenkerken in Den Haag. Ze bieden bijvoorbeeld laagdrempelige psychosociale hulpverlening aan, zijn actief in armoedebestrijding en educatie. De kern van de aanbevelingen is te komen tot een nieuw, licht ondersteund netwerk, dat is gericht op het versterken van de vrijwillige inzet vanuit deze kerken. Dat kan ook leiden tot betere verbindingen tussen de kerkelijke gemeenschappen onderling en tussen de kerken en de algemene organisaties en de overheid.
Het rapport 'Naar een hoger plan' bevat de resultaten van onderzoek naar de vrijwillige sociale activiteiten van 23 kerken en verwante stichtingen in Den Haag. De studie is uitgevoerd in 2012 onder en met vertegenwoordigers van internationale en migrantenkerken in Den Haag. Het rapport is geschreven in opdracht van de Haagse stichting Stek – voor Stad en Kerk, in samenwerking met stichting Mara en Stichting SMO (Steunpunt Migranten en Organisaties). De gemeente Den Haag maakte het onderzoek financieel mogelijk.

Volgens het rapport vervullen de internationale en migrantenkerken in Den Haag een belangrijke maatschappelijke rol. Ze zijn in staat om kwetsbare groepen aan te spreken waar de overheid en reguliere organisaties niet veel contact mee hebben. De economische crisis die hard toeslaat onder veel leden van deze kerken vergroot het belang van de sociale activiteiten. De crisis leidt tegelijkertijd tot een grotere druk op voorgangers, vrijwilligers en de beschikbare financiële middelen.

Het rapport stelt dat contact en dialoog met levensbeschouwelijke verbanden nodig is, willen gemeente en algemene maatschappelijke organisaties weten wat er speelt in de samenleving. Om de bijdrage van alle betrokkenen aan het bestrijden van sociale uitsluiting beter te benutten, moet iedereen investeren in vertrouwen en helderheid scheppen over rollen en verantwoordelijkheden. Het rapport doet daarvoor diverse aanbevelingen, rekening houdend met grenzen of beperkingen die eigen zijn aan vrijwillige inzet. Daarnaast zijn er specifieke knelpunten rond de inzet van internationale en migrantenkerken. Bijvoorbeeld de geringe ondersteuning van het vrijwilligerswerk in de eigen kerk, voorgangers die te veel verantwoordelijkheden op de schouders (moeten) nemen, de verbindingen tussen kerken, en tussen kerken en algemene organisaties/overheid. Een belangrijke aanbeveling is dan ook tot een sterker netwerk te komen, zodat de kansen die deze vorm van vrijwillige sociale inzet biedt, ook worden benut.

Informatie over de publicatie: Maarten Davelaar, Andrea Damacena Martins, Ingrid Doude van Troostwijk, Naar een hoger plan. De vrijwillige inzet van internationale en migrantenkerken in Den Haag. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. 2012. ISBN 978-90-5830-537-4. 110 pagina’s, prijs 12 euro.

Nieuwsuitzending van Spirit 24: http://www.spirit24.nl/zoeken/#!player/index/program:24781113/group:16022882/urn/spirit-24-nieuws-24-april-2013

Het rapport is te bestellen/gratis te downloaden via: www.verwey-jonker.nl

 

 

april 2013 / Exposed
Micah launches global campaign Exposed: shine Light on Corruption" Mid-March global Micah Network, Micah Challenge International, did launch, a new campaign.

Title of the campaign is: "Exposed: shining a light on corruption”. Christians everywhere in the world protesting from unfair financial practices. Actions differ from Demonstrations on "Black Monday" in Uganda, to zero-rupee notes in India and an online petition: the global call at www.exposed2013.com.
Encouraged by Bible verses like Amos 5: 12 and Colossians 3:5 the Micah Exposedcampaign is being widely spread. For instance Malaysian churches and action groups did work together to give a halt to bribes. The illegal money outflows from Malaysia is 64 billion per year, making it the world's number two after China. In addition, Malaysia was also "world champion" in bribery 2012. No figures to be proud of as for the Malaysian churches. They therefore conduct campaign to shed light on bribes, even the small bribe. Because eventually financial wrongdoings always hits the poorest people.

Bribes: Indian churches and action groups went to work with Exposed using a zero rupee. When asked to bribe one provides a zero rupee banknote. This already gave a shockwave among corrupt officials. Because this zero rupee note is so often used, it start a behavioral change among officials.
Arrested: In Uganda many people protesting against corruption, partly inspired by the Exposedcampagne of Micah. They do this every Monday dressed in black on 'Black Monday'. One of them, the Anglican Bishop Zac Niringiye was therefore temporarily arrested. 
Draw: Micah Netherlands hopes to join the Exposed Campaign around Micah Sunday, 20 October this year. Micah is currently in the Netherlands known for their educational materials on social justice, like the Micah Course and Micah Young for teenagers that this spring is officially launched.Since last year Micah Network, where various denominations work closely together, has focused more on political lobbying. In March this happens include a call to the Global Call to sign over www.exposed2013.com.januari 2013 / DVD Jubileumviering gereed
Tijdens de jubileumviering '15 jaar SKIN' zijn professionele video-opnamen gemaakt. Inmiddels is de bijna vijf uur durende DVD gereed.
Alle programma-onderdelen zijn hierop terug te zien met hoge kwaliteit beeld en geluid. De DVD is te bestellen voor € 10,-; dit is inclusief verzendkosten.
U kunt uw bestelling plaatsen door een e-mail te sturen naar info(at)skinkerken.nl.

 


september 2012 / SKIN viert 15 jarig jubileum

In 2012 bestaat SKIN 15 jaar. Wij zijn dankbaar voor alle zegeningen in de voorbije jaren. Op zaterdag 13 oktober hebben wij een jubileumviering georganiseerd. Deze viering vindt plaats bij één van de lidkerken van SKIN in Amsterdam Zuid-Oost.

Programma: De middag begint om 13:00 met een feestelijke dankdienst, waarin wij God loven en danken voor 15 jaar SKIN, onze lidkerken en onze partnerorganisaties. Na een pauze, die alle gelegenheid biedt voor onderlinge ontmoeting, is er een viering waarbij migrantenkerken zich presenteren (15:00-17:00). Deze viering wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.  Aanmelding: Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met SKIN.

 

 

juni 2012 / SKIN publiceert Jaarverslag 2011
In 2011 bleek opnieuw dat het christendom in Nederland ongekend veelkleurig is geworden. Het bestuur van de vereniging Samen Kerk in Nederland (SKIN) ziet dankbaar terug op een gezegend jaar. "Samen Kerk zijn en getuigen van de hoop die in ons is, dat is waar SKIN voor staat," schrijven de voorzitters ds. Rhoïnde Mijnals-Doth (Evangelische Broedergemeente) en drs. Paul The Gwan Tjaij (Gereja Kristen Indonesia Nederland) in het voorwoord bij het jaarverslag.

Ook in 2011 functioneerde SKIN namens haar leden als gesprekspartner voor gevestigde kerken, maatschappelijke organisaties en de overheid.

Dit stem geven aan een zeer diverse groep van migrantenkerken (qua omvang, taal, cultuur en kerkelijke denominatie) is de belangrijkste functie en uitdaging van SKIN, ook in de komende jaren.

Uit het jaarverslag blijkt opnieuw dat er behoefte is aan het vormen en versterken van regionale netwerken. Het beleidsplan 2012-2015, dat naar verwachting in het najaar zal worden gepubliceerd, biedt inzicht in de manieren waarop het bestuur hieraan invulling hoopt geven.

Een kwart van de inkomsten in 2011 is opgebracht door de vriendenstichting van SKIN. Onze waardering gaat uit naar deze stichting, waarvan de naam verandert in 2012: Vrienden van Migrantenkerken wordt Vrienden van SKIN.
Klik hier om het jaarverslag 2011 te downloaden.

 

 

april 2012 / Kerken voor kerken Meeting april 2012

Kerken voor Kerken streeft ernaar om kerkgebouwen in eerste instantie te behouden voor kerkgemeenschappen en om huisvesting te realiseren voor de zoekende kerkgemeenschappen.

Op zaterdag 14 april was er een bijzondere ontmoeting rondom kerkgebouwen. Op de meeting spraken Minister Spies van Binnenlandse Zaken, Klaas van de Kamp van de Raad van Kerken Nederland, en Arjan Plaisier van de Protestantse Kerk in Nederland. Voor meer informatie: www.kerkenvoorkerken.nl

 

 

april 2012 / Tweede overleg met minister Rosenthal: geloofsvrijheid op de agenda
Op dinsdag 10 april 2012 vond het tweede overleg plaats tussen minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken en een aantal geestelijke leiders van christelijke en andere religieuze minderheden in Nederland en vertegenwoordigers van een aantal betrokken organisaties over de toenemende onderdrukking en vervolging van de christelijke gemeenschappen en andere religieuze minderheden in diverse landen in Azië, Afrika en het Midden-Oosten. Deze bijeenkomst is het vervolg van de bijeenkomst op 16 maart 2011.

Evenals vorig jaar is SKIN op uitnodiging van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) betrokken geweest bij de voorbereiding van dit overleg tussen de minister en de geestelijke leiders over het toenemende geweld tegen religieuze minderheden in diverse landen. SKIN is door het ministerie gevraagd om het ministerie in contact te brengen met een aantal leiders van de christelijke geloofsgemeenschappen en kerken in Nederland, die als ervaringsdeskundigen als geen ander de minister kunnen informeren over de actuele positie van en recente ontwikkelingen binnen de onderdrukte christelijke geloofsgemeenschappen in hun landen van herkomst. De aanwezige geestelijke leiders hebben dan ook de situatie geschetst van religieuze, met name christelijke, minderheden in onder meer Egypte, Iran, Nigeria, Noord-Korea, Pakistan en Soedan. Bovendien hebben zij met de minister kort van gedachten gewisseld over mogelijkheden voor de bescherming van vervolgde religieuze minderheden tegen geweld en vervolging in deze landen.

In de zomer van 2009 heeft het ministerie de pilot ‘vrijheid van godsdienst en levensovertuiging’ opgezet. “De pilot is in het kader van intensivering van activiteiten gericht op de internationale bescherming van de vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing”, één van de prioriteiten in de mensenrechtenstrategie. Voor deze pilot heeft het ministerie vijf landen gekozen: China, Egypte, Eritrea, India en Kazachstan. Deze landen zijn geselecteerd op basis van “diversiteit in aard en ernst van de problematiek, geografische spreiding en de aanwezigheid van niet-gouvernementele organisaties en onderzoeksinstellingen”. Dit jaar zijn om dezelfde overwegingen vijf andere landen geselecteerd. De nieuwe selectie bestaat uit: Armenië, Nigeria, Noord-Korea, Pakistan en Soedan. De pilot blijft doorlopen in de eerste pilotlanden. (bron: BZ)

Reactie van SKIN-coördinator Anmar Hayali: "Deze bijeenkomst is een goede verdere stap van het in en vanuit Nederland op de kaart zetten van de vervolging van christelijke en andere religieuze minderheden in verschillende delen van de wereld. Wij als SKIN zijn dankbaar dat we hieraan een bijdrage mogen leveren. Het is het voornemen van het ministerie om dit overleg met de vertegenwoordigers van de onderdrukte minderheden te intensiveren.

Het is bemoedigend om te horen dat minister Rosenthal de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging tot prioriteit in het buitenlands beleid maakt. Wij beseffen dat de minister voor een zware opgave staat in zijn inzet namens Nederland voor de bescherming van vervolgde christelijke en andere religieuze minderheden. Wij bidden hem Gods zegen en leiding toe in het vervullen van zijn taak.

We bidden voor onze vervolgde broeders en zusters in Christus, dat zij mogen volharden in het geloof en blijven getuigen van onze Heer, Heiland en Herder Jezus Christus. Mogen zij Zijn nabijheid blijven ervaren en Zijn kracht en troost ontvangen."  

 

 

maart 2012 / 'Importing God'
Er groeit een jonge zendingsbeweging vanuit het Zuiden naar het Westen. Toch blijken migrantenkerken in Nederland zich vooral te richten op de eigen etnische groep, aldus dr. Danielle Koning. "De sociale en economische kloof met Nederland is in de praktijk te groot."

Dat werd maandag duidelijk tijdens een studiemiddag in Voorthuizen over het thema ”De ‘omgekeerde zending’ van Afrika naar Nederland”, georganiseerd door de Evangelische Zendingsalliantie (EZA).

Zending in Nederland bedrijven is een wens van veel migrantenkerken, stelde Koning. Zij bestudeerde de zendingsactiviteiten van niet-westerse christenmigranten in Nederland en schreef er vorig jaar een proefschrift over, getiteld ”Importing God”. „Migrantenchristenen hebben een verlangen om het Evangelie in Nederland te doen herleven. Maar hun verlangen wordt niet vervuld vanwege onder meer de racistische vooroordelen bij autochtonen. Bovendien is hun sociale en economische positie te zwak en beheersen ze te weinig de Nederlandse taal.”

De onderzoekster stelde dat het zwaartepunt in het christendom steeds meer verschuift naar het niet-westerse deel van de wereld: Afrika, Azië en Latijns-Amerika. „Er ontstaan steeds meer niet-westerse zendingsbewegingen. Men spreekt al van de laatste fase van de zending voor de wederkomst van Christus: de niet-westerse zending wordt het hoofdcentrum van de zending.”

Een van Konings hoofdbevindingen is dat zending van migrantenkerken met name gericht is op de eigen groep. Die focus versterkt hun eigen positie. „Migranten sluiten zich bij deze kerken aan om culturele redenen. Paradoxaal genoeg trekken ze soms ook autochtone Nederlanders aan, zoals oosters-orthodoxe parochies die aantrekkelijk zijn vanwege hun sfeer van authenticiteit en de zintuiglijke ervaring in de liturgie.”

Dr. Moses Alagbe, afkomstig uit Nigeria en werkzaam in Amsterdam onder Afrikaanse immigranten, beaamde gisteren dat kerken in het Zuiden groeien, maar ze zijn ook „weinig diep.” Hij verwees naar Nigeria. Twee jaar geleden bezocht hij daar enkele kerken en constateerde hij dat ze weinig impact hebben op de samenleving. „Integendeel, terwijl een grote meerderheid in Nigeria zich christen noemt, ontwikkelt zich de samenleving juist in tegenovergestelde richting.”

Veel migrantenkerken in Nederland zijn vooral bezig om te overleven in een vreemde omgeving. „Er is weinig tijd voor zendingsactiviteiten en training. Veel migranten zien de kerk als een plek van rust en gastvrijheid, waar financieel steun wordt gegeven. Inderdaad, veel migranten sluiten zich om culturele redenen aan bij deze gemeenten, maar we zien ook dat mensen hierdoor tot geloof komen. Migrantenkerken laten zien dat het Evangelie het hele leven raakt.”

bron: Reformatorisch Dagblad


 

oktober 2011 / Conferentie ongedocumenteerden

Op 22 oktober 2011 heeft SKIN een conferentie georganiseerd met als thema 'De positie en kwetsbaarheid van ongedocumenteerden in de Nederlandse samenleving.'

Klik hier voor de toespraak van rev. C.T. Taguba (Engels) 

Klik hier voor de toespraak van mevr. R. Ederveen, stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (Nederlands)

Klik hier voor de gezamenlijke powerpointpresentatie van SRTV, BLinN/Fair Work, CoMensha, IOM, LOS en SKIN (Nederlands)

Categorie: Actueel -->

 

 

oktober 2011 / Op water en brood in de kerk. Micha zondag 2011

Op zondag 16 oktober 2011 staan wereldwijd talloze kerken stil bij armoede en onrecht. Onder het motto ‘Op water en brood’ nemen ook honderden Nederlandse kerken en gemeenten deel aan de Micha Zondag. Voorganger en secretaris van de VPE Ruben Flach beveelt gemeenten de Micha Zondag aan: “Het is belangrijk om ons als gemeente en als christen bewust te zijn van het onrecht en de armoede in de wereld om ons heen. En dat niet alleen, geloof uit zich ook in daden! We kunnen ons dus afvragen welke concrete stappen wij kunnen zetten en hoe ons geloof ook in dit thema zichtbaar kan worden.”

De Micha Zondag grijpt terug op de Bijbelse profeet Micha, die in het gelijknamige bijbelboek krachtig oproept om goed en recht te doen. De speciale zondag is een initiatief van Micha Nederland, een samenwerking van diverse christelijke organisaties.

Gemeenten kunnen op verschillende manieren meedoen aan Micha Zondag. De hele dienst kan in het teken staan van het thema of alleen enkele liturgische onderdelen. Wim Althuis (EA): “Het is allemaal goed,  zolang kerken maar in actie komen tegen onrecht.”

Micha Nederland biedt daarvoor  online een pakket met preekschetsen, liturgieën, kinder- en tienermateriaal en korte filmpjes. Dat pakket is onder leiding van de EA samengesteld door ondermeer voorgangers en diaconaten van  diverse kerken en gemeenten. Via www.michanederland.nl kunnen kerken zich aanmelden voor de Micha Zondag en direct al het materiaal kosteloos downloaden.

Micha Nederland  introduceerde onlangs ook Micha Basic, een serie losse modules  voor duurzame verdieping op bijbelkringen en groei – of gebedsgroepen. Micha Nederland was al bekend van de Micha Cursus, een serie van zeven bijeenkomsten rondom gerechtigheid en duurzaamheid.  Begin 2012  hopen de makers daarvan,  het ludieke Micha Young voor tienergroepen te introduceren.

 

 

augustus 2011 / Serie artikelen over migrantenkerken in De Waarheidsvriend
De redactie van De Waarheidsvriend, de wekelijkse uitgave van de Gereformeerde Bond, heeft een vijfdelige serie artikelen geschreven en gepubliceerd over migrantenkerken in Nederland.

Het eerste artikel (d.d. 16 juni 2011) is een gesprek met ir. Anmar Hayali, coördinator van SKIN, en gaat over migrantenkerken in Nederland en het werk van SKIN.

Het tweede artikel (d.d. 23 juni 2011) is een gesprek met Ds. Chang Ki Lee, voorganger van de Koreaanse International Yi Jun Memorial Church in The Netherlands.

Het derde artikel (d.d. 30 juni 2011) is een gesprek met Ds. Masoud Mohammad Amini, voorganger van de Perzische Kerk Kores.

Het vierde artikel (d.d. 7 juli 2011) is een gesprek met Ds. Franklin Susaña Gomez, voorganger van Centro Ministerial Dios Esta Obrando.

Het vijfde artikel (d.d. 21 juli 2011) is een gesprek met Ds. Jean Marie Luemba, voorganger van Église Evangélique de la Haye.

Deze artikelen zijn met toestemming overgenomen. Bron: de Waarheidsvriend.

 

 

augustus 2011 / ID-Challenge 2011
Ideeënwedstrijd Internationale samenwerking voor migranten en studenten. De wedstrijd stimuleert samenwerking tussen migranten en studenten. Samen vormen jullie een gouden team, door elkaars kennis en netwerk te combineren. Download hier het persbericht.

 

 

juni 2011 / Open brief n.a.v. integratiebeleid
Met de nota “Integratie, binding en burgerschap” is het Nederlandse integratiebeleid een nieuwe fase ingegaan. Het bestuur van SKIN heeft hierop gereageerd met een open brief aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Klik hier om de brief te downloaden.


juni 2011 / Christenen uit Midden-Oosten geven kleur aan pinksterviering

Op zaterdag 11 juni was er tijdens de pinksterconferentie van Stichting Opwekking een interculturele viering. Vanuit de volle kerkelijke breedte hebben christenen samen gevierd dat de christenheid in Nederland een multicultureel gezicht heeft gekregen en ongekend veelkleurig is. Veelkleurig Getuigen heeft tot doel om deze veelkleurigheid zichtbaar, hoorbaar en tastbaar te maken.

Dit jaar stonden de christenen uit het Midden-Oosten centraal. Christenen uit Irak en Iran getuigden van Gods werk in hun leven. Aartsbisschop Mor Polycarpus Augin Aydin van de Syrisch Orthodoxe Kerk in Nederland gaf een getuigenis en het koor Mor Ephrem zong enkele liederen, evenals het koor van de Perzische kerk Kores.

Het bijbelboek Daniël was de leidraad voor de viering. Dit boek beschrijft de situatie van het volk Israel dat zich in de zesde eeuw voor Christus in ballingschap bevond in Babel (het huidige Irak). De mensen in deze regio hunkeren naar een toekomst van recht en vrede. De essentie van Veelkleurig Getuigen is het ontdekken van de rijkdom van elkaars tradities en geschiedenis. Het is verrijkend om te genieten van verschillen maar ook van de herkenning van universele waarden die christenen uit allerlei landen en uit verschillende tradities delen.

Veelkleurig Getuigen is een gezamenlijk initiatief van de Evangelische Alliantie (EA), de Evangelische Zendingsalliantie (EZA), de Nederlandse Zendingsraad (NZR), de Raad van Kerken (RvK) en Samen Kerk in Nederland (SKIN) in samenwerking met stichting Opwekking. Tijdens de pinksterconferentie van 2010 vond de eerste interculturele viering plaats.


 

mei 2011 / Kerkennacht

In het weekeinde van 24 en 25 juni 2011 gaan in een groot aantal steden in ons land veel deuren open van kerken, kapellen en kathedralen. Kerken laten zien hoe ze betrokken zijn bij omwonenden, wat hun inzet is voor de stad en wat de waarde is van hun aanwezigheid.

In een gevarieerd programma, gevuld met zang en dans, interreligieuze ontmoeting, cultuur en debat, komt de toegevoegde waarde van de kerken aan het licht. Tijdens de Kerkennacht treden de vaste bezoekers van de gebedshuizen naar buiten en komen wijkbewoners naar binnen, vinden er onverwachte ontmoetingen plaats, worden mensen aan elkaar verbonden.

Voor meer informatie over het programma, de deelnemende steden en kerken, en om de brochure van de Kerkennacht te downloaden, zie www.kerkennacht.nl.


 

maart 2011 / Gesprek tussen minister Rosenthal en geestelijke leiders

Op woensdag 16 maart 2011 vond een overleg plaats tussen minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken en een groep geestelijke leiders van christelijke en andere religieuze minderheden in Nederland over het recent geweld tegen en vervolging van de christelijke gemeenschappen en andere minderheden in diverse landen in Azië, Afrika en het Midden-Oosten.

SKIN is door het ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd om het ministerie in contact te brengen met een aantal leiders van de christelijke geloofsgemeenschappen en kerken in Nederland, die als geen ander kunnen vertellen over de positie van de onderdrukte christelijke geloofsgemeenschappen in hun landen van herkomst. Van meet af aan zijn er adviserende gesprekken vanuit SKIN naar het ministerie geweest ter voorbereiding van deze bijeenkomst.

De geestelijke leiders hebben de situatie geschetst van religieuze, met name christelijke, minderheden in verschillende delen van de wereld, waaronder Iran, Egypte, Irak, Pakistan, Ethiopië en Indonesië. Bovendien hebben zij hun ervaringen en ideeën met de minister gedeeld en hem opgeroepen om zich namens Nederland in te zetten voor de bescherming van deze en andere vervolgde religieuze minderheden in de wereld. Deze gedachtewisseling zal voor de minister behulpzaam zijn in de voorbereiding van de Nederlandse positie in nationale en internationale fora.

Deze unieke bijeenkomst is een goed begin van het in Nederland op de kaart zetten van de vervolging van christelijke en andere religieuze minderheden in verschillende delen van de wereld. Het is het voornemen om dit overleg tussen het ministerie en de vertegenwoordigers van de onderdrukte minderheden voort te zetten, zodat zowel de bovengenoemde als andere leiders de stemmen kunnen laten horen van hun vervolgde broeders en zusters in de landen van herkomst en de mogelijkheden kunnen bespreken om hen te beschermen tegen geweld en vervolging.  

 

 

bottom of page