top of page

Nieuws  najaar 2017                                bekijk nieuwsarchief

 

 

14 februari 2018 / Bij het overlijden van Ruud Lubbers gedenken wij hem in dankbaarheid voor de steun die hij gaf aan het werk van Samen Kerk in Nederland. Hij vertegenwoordigde de rooms-katholieke traditie in zijn ambassadeursrol via het lidmaatschap van het comité van aanbeveling van de stichting Vrienden van SKIN.
 

In december 2012 schreven we in onze nieuwsbrief:

DANK AAN RUUD LUBBERS

Vanaf de aanvang van het werk van de vriendenstichting is voormalig premier Ruud Lubbers actief betrokken geweest bij het werk. SKIN wil de volle breedte van de migrantenkerken vertegenwoordigen naar overheid, samenleving en andere kerken toe. De Rooms-katholieke traditie met oog voor de samenleving in haar geheel was met Lubbers in het comité van aanbeveling in goede handen. Het bestuur bedankt Ruud dan ook van harte voor zijn steun nu zijn altijd nog volle agenda een nieuwe periode in de weg staat. De spirituele opdracht van SKIN spoort met “de vreugdevolle viering van het leven” schreef hij.

Zoals in al zijn functies verrichtte hij ook dit ambassadeurschap vol overgave en met volle overtuiging. Onze gedachten en voorbeden gaan uit naar zijn familie.  

 

Amersfoort, 14 februari 2018

Stichting Vrienden van SKIN

Huub Lems, voorzitter

 

30 november 2017 / Ontmoeting Duitse en Nederlandse kerken
Wat is de visie van ‘gevestigde kerken’ op kerken afkomstig uit een ander land of met een andere culturele achtergrond? En wat betekent het voor deze kerken om kerk ‘in den vreemde’ te zijn? Over deze en vergelijkbare vragen ging het op 30 november en 1 december tijdens een overleg tussen vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD), Nederlandse kerken in Duitsland en Duitse kerken in Nederland. Op uitnodiging van dr. Sjaak van ’t Kruis hebben ds. Marla Winckler-Huliselan van SKIN-lidkerk Gereja Kristen Indonesia Nederland (GKIN, Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk) en de SKIN-coördinator ir. Anmar Hayali het selecte gezelschap toegesproken vanuit het perspectief van de kerken ‘in den vreemde’, tijdens de avondsessie op 30 november in Nieuw Hydepark te Doorn. Tot de aanwezigen behoorden PKN-preses ds. Karin van den Broeke en scriba dr. René de Reuver van de PKN. Op 1 december werden Duitse kerken in Nederland uitgenodigd om het woord te voeren, waaronder SKIN-lidkerk Deutsche Evangelische Gemeinde in Den Haag.

November 2017 / Rubriek ‘Wereldkerk in eigen land’ afgerond
Op verzoek van de redactie van het maandelijkse blad Woord & Dienst schrijft SKIN-coördinator Anmar Hayali sinds september 2016 artikelen over verscheidene internationale kerken en migrantenkerken in ons land. Dit najaar presenteerde hij portretten van de Engelssprekende internationale Rooms-Katholieke Church of Our Saviour (augustus), Presbyterian Church of Ghana (september), Keluarga Katolik Indonesia (oktober) en de Anglicaanse Kerk in Nederland (november). Hiermee telt de rubriek één inleidend artikel en 12 portetten van zeer diverse kerken, en dit leek de redactie en de SKIN-coördinator een mooie afsluiting.  

25 november 2017 / SKIN-coördinator gastspreker bij nieuw platform van internationale kerken in Hamburg
Op 25 november organiseerde de Evangelisch-Lutherse Kerk in Noord-Duitsland in samenwerking met internationale kerken in Hamburg een speciale interkerkelijke ontmoetingsdag in de stad. De initiatiefnemers oriënteren zich sinds kort op de mogelijkheden om een platform van internationale en autochtone kerken in de regio op te richten. Zij hadden al drie bijeenkomsten met de doelgroep belegd en wilden deze keer zich bezinnen op de jarenlange ervaringen vanuit Nederland op dit gebied. De organisatie nodigde coördinator Anmar Hayali van SKIN uit om de aanwezigen bij te praten over het werk van SKIN. De coördinator schetste de Nederlandse context, presenteerde allerlei ontwikkelingen in het veld, en ging daarna in op de vragen en opmerkingen van de deelnemers. De organisatie sprak waardering uit voor deze bijdrage met praktische inzichten, de hoop om hiermee aan de slag te gaan en de intentie om SKIN over enige tijd weer uit te nodigen.

18 november 2017 / Derde editie SKIN-toerustingscursus: weer een gezegende en verrijkende ervaring
Na de nieuwe SKIN-toerustingscursus voor leiders van internationale kerken en migrantenkerken verzorgd te hebben in Amsterdam (2015) en Utrecht (2016), viel de keuze dit jaar op Almere. Op 18 november werd de derde jaarlijkse editie van de SKIN-toerustingscursus feestelijk afgesloten met eindpresentaties door de deelnemers, uitreiking bewijzen van deelname door SKIN-voorzitter ds. Rhoïnde Mijnals-Doth en getuigenissen van zowel de trainers als de deelnemers.
Het aanbod is dit jaar gegroeid; met meer cursusdagen en enkele nieuwe modules. De SKIN-cursus vond namelijk plaats op 15 zaterdagen in de perioden april-juli en september-november. Zo’n 30 leiders van diverse internationale kerken participeerden in deze Engelstalige toerustingscursus. Deze kerkleiders komen oorspronkelijk uit landen als Congo, Eritrea, India, Indonesië, Myanmar, Nederland, Suriname en Syrië, en behoren tot diverse kerkelijke tradities (Oriëntaals-Orthodox, Rooms-Katholiek, Protestants, Evangelisch en Pinkster). Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: Gods koninkrijkcultuur en menselijke culturen, de culturele achtergronden van de Bijbel, wereldbeelden en contextualisatie, integrale zending, de missionaire migrantenkerk, cross-culturele training en intercultureel kerk-zijn, zorg voor de pastor, cross-culturele pastorale zorg, discipelschap, Bijbels leiderschap, kerkmanagement, wereldwijde kerkgeschiedenis en kerkelijke tradities in Nederland, preken en onderwijzen van Gods Woord, het christelijk huwelijk, het opvoeden van kinderen, jeugdwerk en fondsenwerving voor kerken.
SKIN hoopt ook in de komende jaren deze toerustingscursus te blijven ontwikkelen en verzorgen, elders in het land. 

Klik hier voor een foto impressie van de tweede periode van de SKIN-cursus 2017.

11 november 2017 / Jongerenontmoeting Oosterse en Westerse Kerken in Breda
Jongeren en geestelijke leiders van verscheidene oosterse en westerse kerken kwamen op 11 november bij elkaar in Breda, tijdens de Jongerenontmoeting Oosterse en Westerse Kerken met als thema ‘Christus de Wijnstok, wij de ranken’ (zie Johannes 15). Het idee van een Iraaks-Nederlandse christenvrouw om jongeren van allerlei kerken bij elkaar te brengen, kreeg steun van de Rooms-Katholieke bisschop van Breda, mgr. Liesen, en andere leiders van diverse kerken. De deelnemende jongeren en kerkleiders hebben hun eigen gemeenschappen en kerkelijke tradities gepresenteerd. Op uitnodiging van mgr. Liesen heeft de coördinator van SKIN de aanwezigen kort toegesproken. Er werd samen gebeden en de eenheid in Christus werd benadrukt. Lees hier het artikel van het Katholiek Nieuwsblad over deze ontmoetingsdag.

31 oktober 2017 / Nationale Viering 500 jaar Reformatie
In de Domkerk in Utrecht vond op 31 oktober de Nationale Viering 500 jaar Reformatie plaats. Tijdens de viering stond de Protestantse Kerk in Nederland, samen met vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Kerk en andere kerkgenootschappen en religies, stil bij de betekenis van de reformatie en het protestantisme voor Nederland. Koning Willem-Alexander was aanwezig bij de viering. Op uitnodiging hebben vanuit SKIN onder meer voorzitter Rhoïnde Mijnals-Doth, bestuurslid Johannes Linandi en coördinator Anmar Hayali deelgenomen aan deze historische en oecumenische herdenking. De Evangelische Omroep heeft de viering live uitgezonden via internet en op 5 november werd er een compilatie van de viering uitgezonden op NPO2.
Voor verslagen van deze herdenking, zie: Raad van Kerken, Trouw, AD.

6 oktober 2017 / Symposium ‘God blijft in Nederland!’ en presentatie database Rooms-Katholieke migrantenparochies
Op 6 oktober organiseerde het Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen (NIM) het symposium ‘God blijft in Nederland! Rooms katholieke migranten in kerk en samenleving’, ter gelegenheid van de presentatie van een online database van Rooms-Katholieke geloofsgemeenschappen van migranten in Nederland. Sprekers waren dr. Jorge Castillo Guerra, dr. Erik Sengers, en SKIN-coördinator ir. Anmar Hayali. Hierna was er ruimte voor vragen en discussie met de deelnemers.
De genoemde database bouwt voort op het eerder verschenen overzicht in ‘Een gebedshuis voor alle volken. Kerkopbouw en kadervorming in rooms-katholieke allochtonengemeenschappen’ van dr. Jorge Castillo Guerra, dr. Frans Wijsen en dr. Moniek Steggerda (Uitgeverij Boekencentrum, 2006). In dit boek worden verscheidene katholieke migrantengemeenschappen gedetailleerd beschreven. Aan het nieuwe online overzicht hebben de meeste Rooms-Katholieke migrantengemeenschappen in ons land hun medewerking verleend door het leveren van eigen geactualiseerde gegevens. De database is te raadplegen op de NIM-website.

21 september 2017 / SKIN-coördinator gastspreker bij Raad van Kerken Amsterdam
Op uitnodiging van voorzitter Henk Meulink van de Raad van Kerken Amsterdam heeft SKIN-coördinator Anmar Hayali op 21 september gesproken tijdens de Algemene Vergadering van de Raad. Hij presenteerde een overzicht van de zeer diverse internationale kerken en migrantenkerken in Nederland, waarvan een groot deel is gevestigd in Amsterdam, en ging met de aanwezigen in gesprek over de mogelijkheden om de relaties te bevorderen tussen autochtone en internationale kerken. De SKIN-voorzitter Rhoïnde Mijnals-Doth en penningmeester Jan Scholten waren hierbij aanwezig.
Sommige migrantenkerken zijn al aangesloten bij de Amsterdamse Raad van Kerken, die de intentie uitsprak om samen met SKIN en de Pentecostal Council of Churches (PCC, netwerk van internationale pinksterkerken in Amsterdam) te willen zoeken naar mogelijkheden om het bestaande interkerkelijke netwerk te versterken en uit te breiden. Vanuit het strategisch speerpunt om regionale interkerkelijke (en internationale/interculturele) netwerken te versterken, wil SKIN samen met partnerorganisaties de eenheid van het Lichaam van Christus in de stad dienen. Het gesprek wordt vervolgd.

Najaar 2017 / 10-jarig jubileum SKIN-Rotterdam en afscheid directeur
Op 16 september vierde onze dochterorganisatie SKIN-Rotterdam haar tienjarig bestaan. Allerlei relaties waren hierbij uitgenodigd (internationale en autochtone kerken, maatschappelijke organisaties, lokale politiek en de gemeente, fondsen en media). Op deze dag trad Madelon Grant af als directeur, die na zeven jaren bij SKIN-Rotterdam elders een nieuwe uitdaging aangaat. Op 19 november hield SKIN-Rotterdam een speciale dankdienst ter afsluiting van het lustrumjaar.
De fulltime directeur is opgevolgd door twee parttimers; onlangs heeft het bestuur van SKIN-Rotterdam Jane Martie-Chatlein benoemd als coördinator, en Karin de Schipper-Visser als directeur. Maak hier kennis met de nieuwe directeur van SKIN-Rotterdam.
Wij feliciteren al onze collega’s van SKIN-Rotterdam en bidden hen Gods rijke zegen toe!

Najaar 2017 / Postdoctorale ambtsopleiding van SKIN en VU voor leiders van internationale kerken van start gegaan
Het vele werk heeft vruchten afgeworpen. In samenwerking met de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam werkt SKIN al een tijd aan een eigen ambtsopleiding voor pastors en leiders van internationale kerken. Op 8 september is de eenjarige postdoctorale ambtsopleiding (60 EC) officieel van start gegaan. De eerste colleges werden gegeven door dr. Simon Ririhena en dr. Samuel Lee, de coördinatoren van het Center for Theology of Migration, het samenwerkingsverband tussen SKIN en VU, en hiermee ook van de ambtsopleiding. SKIN-voorzitter Rhoïnde Mijnals-Doth en de coördinator Anmar Hayali hebben deze feestelijke dag bijgewoond.
Met de directeur Onderwijszaken van de Faculteit Godgeleerdheid is inmiddels afgesproken en toestemming verleend om kandidaten die een Bachelor in een of andere discipline hebben en kerkelijk betrokken zijn, te laten deelnemen aan deze eenjarige ambtsopleiding voor leiders van internationale kerken. Inmiddels participeren zes studenten uit diverse kerken in deze eerste editie van de opleiding. Maak hier kennis met de studenten die hun indrukken tot nu toe delen.
In de afgelopen maanden hebben hoogleraren en andere deskundigen met diverse achtergronden (kerkelijke tradities, culturele achtergronden en onderwijsinstituten) op uitnodiging gastcolleges verzorgd.
Klik hier voor meer informatie. 

1 september 2017 / Kick-off Kerkproeverij
Op 1 september vond de kick-off viering plaats van de landelijke interkerkelijke campagne Kerkproeverij. Op uitnodiging participeerde de SKIN-coördinator in deze feestelijke bijeenkomst. Lees hier het verslag van het startschot van deze campagne.
Deze foto’s zijn gemaakt door de heer Willem-Jan de Bruin.

Postgraduate Program for Migrant Pastors and Church Leaders - Dr. Ririhena

Postgraduate Program for Migrant Pastors and Church Leaders - Dr. Ririhena

Video afspelen

Introductie cursus SKIN / VU migrantenpastors


De cursus begint in september, en u kunt zich nog aanmelden!  

Important development: Participation in the new post-graduate program for leaders of international churches is now possible for those with a Bachelor degree in any discipline  > read more / lees meer.

Doel van de cursus is migrantenpastors ondersteunen vanuit een bijbels perspectief, en in relatie tot hun migranten achtergrond hun gemeenteleden te begeleiden in de Nederlandse samenleving.

Meer informatie treft u op de VU-website;

vragen mailt u naar Dr. Lee s.lee@vu.nl en dr. Ririhena s.ririhena@vu.nl .

bottom of page