top of page

OVER SKIN

SKIN is een koepelorganisatie voor en door internationale en migrantenkerken in Nederland.

 

In mei 1992 werd in het Hendrik Kraemer Instituut (HKI) te Oegstgeest een bijeenkomst van Molukse theologen belegd. Daarbij was ds. R.F. Polanen van de Evangelische Broedergemeente (EBG) als gast aanwezig. In de discussie bleek toen, dat veel problemen en uitdagingen waarvoor de Molukse kerken zich in Nederland geplaatst zien, ook spelen bij de EBG. Deze ontdekking werd de aanleiding voor nauwere samenwerking tussen migrantenkerken, hetgeen uiteindelijk leidde tot oprichting van SKIN.

Bekijk onze introductiefilm (rechts van deze tekst).

 

Klik hier om de volledige lijst van het SKIN bestuur te zien.

Identiteit en Visie

SKIN is uniek als interkerkelijke en interculturele organisatie die niet over internationale en migrantenkerken spreekt, maar van henzelf is.

De naam van onze stichting weerspiegelt ons ideaal: samen met onze broeders en zusters in Christus gestalte geven aan de eenheid van het Lichaam van Christus, de Kerk, in ons land Nederland.

Volgens de statuten van SKIN:

 

“De stichting heeft ten doel het door onderling contact en gezamenlijke actie van de bij de stichting aangesloten christelijke geloofsgemeenschappen elkaar steunen bij het zoeken en vinden van een zodanige plaats in de Nederlandse samenleving dat zij de mogelijkheid hebben om als kerk of kerkelijke gemeente in de Nederlandse samenleving te functioneren”.

 

Deelnemende kerken die bij SKIN actief zijn, zijn zowel de zogenaamde historische migrantenkerken (leden zijn afkomstig uit landen waar Nederland een historische – koloniale – band mee heeft gehad, zoals Indonesië, de Molukken en Suriname), als andere kerken, opgericht of voortgezet door migranten die afkomstig zijn uit andere delen van de wereld. Sommige van deze kerkgenootschappen grijpen terug op heel oude tradities, andere kerkgenootschappen zijn juist relatief nieuw. Sommige kerken zijn al tientallen of zelfs honderden jaren in Nederland, andere hebben zich pas recentelijk in ons land gevestigd. 

Volgens de statuten van SKIN kunnen deelnemende kerken uitsluitend die kerken zijn, die een door migranten in Nederland gevormde christelijke geloofsgemeenschap zijn, die de Heilige Schrift aanvaarden als enige bron en norm voor haar getuigenis en dienst, de apostolische geloofsbelijdenis aanvaarden als uitdrukking van het door de leden van die geloofsgemeenschap gemeenschappelijk beleden geloof, en georganiseerd zijn aan de hand van een op schrift gesteld statuut tot regeling van haar leven en werken.

Klik hier om naar de pagina 'wat wij doen' te gaan, waar u kunt lezen over onze missie, doelgroep en doelstellingen.

Klik hier om onze jaar- en financiële verslagen te lezen.

Klik hier voor onze ANBI gegevens.

 

Klik hier voor onze privacy verklaring.

         

bottom of page