top of page

Overzicht van relevante organisaties

SKIN is de landelijke koepelorganisatie voor en door internationale en migrantenkerken. Daarnaast zijn er in Nederland verschillende andere organisaties actief die zich ieder op hun eigen manier inzetten rondom christenen met een migratie-achtergrond. Hoe verhouden al die organisaties zich tot elkaar?

Soms kan het verwarrend zijn, al die verschillende namen. Daarom hierbij een kort overzicht met een (redelijk grove) globale indeling van de verschillende organisaties. SKIN richt zich op het versterken van de leiders van de internationale kerken, zodat ook hun kerkgemeenschappen, pioniersplekken en gemeentestichtingen tot bloei kunnen komen. Samenwerking met anderen - zolang haalbaar binnen de personele capaciteit die ons ter beschikking staat -  is daartoe nodig, behulpzaam en wenselijk. Dergelijke samenwerking kan verschillende vormen krijgen: projectmatig, structureel, of door inhuur van personele expertise van SKIN. Centrale voorwaarde voor samenwerking is een gezamenlijke visie op een gezamenlijk belang.

 

Groep 1. Organisaties voor & door internationale en migrantenkerken, met primaire doelstelling kerken te ondersteunen bij het kerk-zijn in Nederland.

Landelijk: SKIN (Samen Kerk in Nederland) – ondersteuning d.m.v. kennis, netwerk en belangenbehartiging.

Landelijk: SOFAK (Stichting OndersteuningsFonds Allochtone Kerken) - financiële ondersteuning.

Regionale samenwerkingspartners:

Rotterdam: SKIN-Rotterdam

Den Haag: HUB Den Haag

Amsterdam: SKIN-Amsterdam en de PCC (Pentecostal Council of Churches).

Utrecht: PIKU (Platform Interculturele Kerken Utrecht)

Deze coalitie heeft zich verenigd onder de naam Samen Kerk = Samen Sterk.

 

Groep 2. Organisaties die zich (o.a.) bezighouden met relaties tussen autochtone en internationale kerken.

Landelijk: Connecting Churches (1 op 1 maatjesproject tussen koppels van kerken).

Regionaal:

Utrecht: PIKU (Platform Interculturele Kerken Utrecht)

Dordrecht: MissieDordt

Zwolle: SIGZ (Stichting Interculturele Gemeentestichting Zwolle)

Groep 3. Organisaties gericht op ondersteuning van gevestigde kerken om (ieder op de eigen manier) contact op te bouwen met mensen met een migratieachtergrond.

Protestantse Kerk Nederland & internationale kerken

Stichting Geloofsinburgering

Intercultural Church Plants (ICP)

Stichting Gave

Stichting Evangelie en Moslims

Groep 4. Overige organisaties

Behalve bovenstaande organisaties, zijn er ook algemene oecumenische organisaties waar gevestigde autochtone kerken en internationale kerken beide actief zijn. De Raad van Kerken Nederland is daar een voorbeeld van. Ook zijn er organisaties die een medewerker hebben aangesteld om de relatie met de internationale en migrantenkerken verder op te bouwen. De EO en het NBG zijn daar voorbeelden van. Museum Catharijneconvent heeft dit op bijzondere wijze gedaan door nauwe samenwerking met SKIN aan te gaan, daarover leest u hier meer.

bottom of page