top of page

Publicaties en onderzoek

Op deze pagina treft u publicaties, onderzoek of andere documenten die gerelateerd zijn aan (het werk van) SKIN. 

SKIN Toolbox 'Geef kerken de ruimte' (2023).

Dat internationale kerken moeite hebben geschikte huisvesting te vinden, is meestal wel bekend. Veel minder bekend zijn de mogelijke oplossingsrichtingen: wat kunnen stakeholders zoals de overheid, gevestigde kerken, en vastgoedpartijen eigenlijk doen om bij te dragen aan een verbeterde huisvestingssituatie voor de internationale kerken? In deze Toolbox ontwikkelt SKIN vijf Tools die nodig zijn voor een strategische integrale aanpak van de huisvestingsproblemen. Lees hier het hele rapport.

‘Theologisch onderwijs voor pastors/leidinggevenden in internationale en migrantenkerken’

In 2022 zijn er op initiatief van SKIN twee onderzoeken gedaan in het kader van onderwijs. Het eerste onderzoek was gericht op de motivatie van alumni uit onze achterban om te gaan studeren. Wat zijn de redenen van studenten om te gaan studeren, hoe werd deze motivatie tijdens de studie gestimuleerd of juist niet en in hoeverre zijn achteraf gezien de verwachtingen uitgekomen?
Daarnaast is er onderzoek gedaan door middel van de inzet van ‘mystery guests’. Mensen uit onze achterban hebben open dagen van een zestal theologie-opleidingen bezocht om een beeld te krijgen van de inhoud en sfeer van de betreffende opleidingen en te zien of zij deze opleidingen aan andere studenten zouden aanraden.

Op basis van beide onderzoeken hebben we een verslag geschreven getiteld ‘Theologisch onderwijs voor pastors/leidinggevenden in internationale en migrantenkerken’.

Het gebruik van gebedshuizen door migrantenkerken (Kaski rapport nr. 663) (2021)

In 2022 is in opdracht van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed onderzoek gedaan naar het ruimtegebruik en de eventuele ruimtevraag van de internationale en migrantenkerken (Kaski/RCE).

Lees hier de aanbevelingen van SKIN naar aanleiding van dit onderzoek.

Omvang en karakter van de maatschappelijke activiteiten van levensbeschouwelijke organisaties in Rotterdam (2020)

In dit rapport heeft het Verwey-Jonker Instituut de hulp die religieuze en levensbeschouwelijke organisaties - waaronder ook de internationale en migrantenkerken - geven op het gebied van armoede, eenzaamheid en zorg in kaart gebracht. Ze heeft daar ook een prijskaart aan gehangen: zouden deze kerken en andere religieuze organisaties zich niet maatschappelijk inzetten, dan zou het de overheid 195 – 365 miljoen euro kosten om die hulp alsnog te leveren. De kerk speelt dus een belangrijke rol in de maatschappij, want waar de overheid de mensen niet kan bereiken kunnen de kerken dat wel. 

December 2020: Artikel 'Vanuit hoop verbonden'

De WKO, de vereniging van professionele werkers werkzaam ten dienste van kerkelijke gemeenteopbouw, publiceerde in december 2020 een magazine rondom het thema 'Naar een kleurrijke kerk'. In een gezamenlijke artikel 'Vanuit hoop verbonden' kijken Simon de Kam en Madelon Grant naar de relatie tussen de Protestantse Kerk Nederland en de christelijke migrantengemeenschappen in Nederland. 

Zomer 2020: Scriptie over politieke betrokkenheid van migrantenchristenen

In de Nederlandse politiek wordt vaak gesproken over mensen met een migratieachtergrond, maar een stuk minder over christenen met een migratieachtergrond. Hoe zij de politiek beleven is maar weinig onderzocht. In zijn scriptie heeft Tim Kuijsten, MA-student politicologie, christelijke Nederlandse jongeren met een migratieachtergrond ondervraagd over hun begrip van en mening over democratie. Jongeren met een achtergrond in vier verschillende niet-westerse landen zetten daarin uiteen wat zij als democratie definiëren en hoe zij de democratie beoordelen tegenover andere politieke systemen. Lees hier de scriptie 'A Multicultural Understanding of Democracry. Interpretations of democracy by Christian migrants'.

Kerken Delen 2017. Over de kansen en valkuilen van gezamenlijk gebruik van kerkgebouwen.

Veel autochtone kerken ervaren krimp. Het doet pijn om te zien, dat de kerk steeds leger wordt, de lasten steeds zwaarder wegen. Wanneer komt het moment om het kerkgebouw te moeten afstoten? Veel internationale kerken zijn op zoek naar ruimte om samen te komen. Welke kansen zijn er om kerken te delen? Samen te gebruiken? Of is een internationale kerk wellicht in staat het kerkgebouw aan te kopen?

In deze brochure worden mogelijkheden en valkuilen verkend aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden. Daarnaast zijn adviezen van een betrokken notaris opgenomen en acht lessen die voorkomen uit de gesprekken. Tenslotte is er een stappenplan, programma van eisen en een checklist voor de huur/verkoop of koop/verkoop van een kerkgebouw. 


Juni 2015: SKIN publicatie 'onderzoek naar de opleidingsbehoeften bij leiders van internationale kerken en migrantenkerken'
In het kader van het project ‘Opleidingen, toerusting en training van leiders van migrantenkerken en internationale kerken’ van SKIN, heeft zij een onderzoek gedaan naar de opleidingsbehoeften bij leiders van diverse internationale kerken en migrantenkerken in Nederland.  
Na gesprekken te hebben gehad met een aantal deskundigen op dit gebied, heeft coördinator Anmar Hayali van SKIN een selectie gemaakt van kerken, waarvan de leiders/vertegenwoordigers geïnterviewd kunnen worden over de concrete opleidingsbehoeften van leidinggevenden binnen de eigen kerkgemeenschap. Er werd gezocht naar een vrijwilliger om dit zogenaamde interne onderzoek uit te voeren. Dr. Johan Velema, een theoloog met onderzoekservaring, werd bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. Samen met de coördinator heeft hij gewerkt aan het ontwerp van het onderzoek. Daarna heeft dr. Velema enkele oriënterende gesprekken gevoerd met experts in het veld om hun advies te vragen over het concept-ontwerp. In de periode mei-augustus 2014 heeft hij 14 diepte-interviews afgenomen met leiders van zeer diverse migrantenkerken en internationale kerken om de wensen en behoeften op dit gebied zo breed en concreet mogelijk in kaart te brengen. De definitieve versie kunt u downloaden door op de titel van dit bericht te klikken.
Mede naar aanleiding van de bevindingen van dit onderzoek heeft een team van (zowel interne als externe) experts in opdracht van SKIN de nieuwe toerustingscursus voor leiders van internationale kerken ontwikkeld. Deze cursus is in april 2015 van start gegaan.


Naar een hoger plan (2012)

Den Haag telt veel internationale en migrantenkerken. Deze kerken vervullen vaak een maatschappelijke rol. Ze zijn in staat om groepen aan te spreken en te ondersteunen waar de overheid en reguliere organisaties niet veel contact mee hebben. In een samenleving waarin zelfredzaamheid steeds meer centraal staat, vertegenwoordigen deze kerken met hun actieve vrijwilligers en vele activiteiten een belangrijke waarde.

Dit rapport brengt in kaart welke sociale activiteiten de internationale en migrantenkerken in Den Haag organiseren en hoe zij bijdragen aan het versterken van de vrijwillige inzet binnen de civil society. Daarnaast maakt deze onderzoeksrapportage duidelijk welke knelpunten er op dit vlak zijn. Tot slot worden aanbevelingen gedaan om het vrijwilligerswerk te versterken, en om de samenwerking tussen de kerken onderling, tussen kerken en de overheid en tussen kerken en algemene (welzijns)instellingen te bevorderen.

De Haagse situatie staat centraal, maar het rapport biedt ook informatie aan andere overheden, kerken en maatschappelijke organisaties. Kortom, een lezenswaardig rapport voor iedereen die meer wil weten over de maatschappelijke inzet van internationale en migrantenkerken of die belang hecht aan nieuwe verbindingen binnen het lokale vrijwilligerswerk.

Het rapport is geschreven in opdracht van de Haagse stichting Stek – voor Stad en Kerk, in samenwerking met stichting Mara en Stichting SMO (Steunpunt Migranten en Organisaties).

 

Open brief n.a.v. integratiebeleid (2011)

Met de nota “Integratie, binding en burgerschap” is het Nederlandse integratiebeleid een nieuwe fase ingegaan. Het bestuur van SKIN heeft hierop gereageerd met een open brief aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.


Blessings under pressure (2011)

Op 21 januari 2011 is het rapport 'Blessings Under Pressure' verschenen, geschreven door Barbara Gwanmesia in opdracht van SKIN-Rotterdam. Het rapport onderzoekt en beschrijft het werk van de groep jonge internationale- of migrantenkerken, de uitdagingen die ze het hoofd moeten bieden maar ook de bijdrage die ze aan de Rotterdamse samenleving leveren.

'Journeying Towards Multiculturalism? The Relationship between Immigrant Christians and Dutch Indigenous Churches'.  Martha Frederiks en Nienke Pruiksma, in: Journal of Religion in Europe 3 (2010) p. 125–154 (Brill).

The Continuing Importance of the Local. African Churches and the Search for Worship Space in Amsterdam

Marten van der Meulen, in: African Diaspora 2 (2009), p. 159-181 (Brill).

Tips voor geloofsgemeenschappen op zoek naar kerkruimte (2008)


Hulp aan ongedocumenteerden

Hulp aan ongedocumenteerden blijkt vaak een zoektocht te zijn naar mogelijkheden, met veel deuren die dicht zijn, veel onmogelijkheden. Dit document reikt handvatten aan hoe er hulp kan worden geboden aan ongedocumenteerden.

 

Richtlijnen om de slachtoffers van mensenhandel en van mensensmokkel te helpen (NL, FR, ENG; 2009)

De kerken worden de laatste tijd steeds meer geconfronteerd met de kwestie van mensenhandel en van mensensmokkel. Veel slachtoffers worden in kerkgemeenschappen geleid, waar hen onderdak en bescherming geboden wordt, en in veel gevallen ook pastorale zorg. Veel migrantenkerken hebben binnen hun gemeenten migranten die slachtoffer zijn van mensenhandel en/of van mensensmokkel.

Op initiatief van SKIN zijn richtlijnen voor migrantenkerken opgesteld, die aangeven hoe men de slachtoffers van mensenhandel en van mensensmokkel kan helpen wanneer men hen in hun kerken ontmoet. Wanneer deze richtlijnen positief uitwerken wil SKIN haar ervaring gebruiken om mensenhandel en van mensensmokkel in de landen van herkomst te voorkomen, zodat personen in een kwetsbare positie zich meer bewust worden van dit gevaar. Op deze wijze kan SKIN van hun gemeenten gebruik maken om hen te beschermen voordat zij het slachtoffer worden van deze afschuwelijke misdaad.
 

Tel je zegeningen (2008)
Een kerkganger in Rotterdam bespaart de samenleving gemiddeld 665 euro per jaar. Dat blijkt uit een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van de 250 tot 300 kerken in de havenstad. De ruim 200.000 ‘kerkleden' blijken jaarlijks een besparing tussen de 110 en 133 miljoen euro op te leveren door onder meer maatschappelijke hulpverlening.

 

Gratis en waardevol (2006)

In Nederland wonen ongeveer 800.000 migrantenchristenen. Deze groep staat niet vaak in de belangstelling, maar levert wel een grote bijdrage aan de samenleving. Om dit in kaart te brengen heeft Oikos in opdracht van SKIN en Stek een onderzoek gedaan naar het maatschappelijk rendement van migrantenkerken in Den Haag. De uitkomst van het onderzoek was dat het werk van de Haagse migrantenkerken de maatschappij jaarlijks ruim 17,5 miljoen euro bespaart. 
De onderzoekers ontdekten dat de kerken een heel centrale rol spelen in het leven van de migranten. De kerken helpen onder andere met het organiseren van taallessen en met de begeleiding van mensen langs officiële instanties.

 

Op elkaar aangelegd (2006)

In de media wordt al jarenlang onafgebroken over integratie gepraat. Nieuwkomers dienen zich steeds sneller te integreren in de Nederlandse samenleving. Deze integratie is volgens veel mensen noodzakelijk omdat niet-westerse nieuwkomers afwijkende gewoontes en normen hebben. Maar zijn deze verschillen wel zo problematisch? Of zijn de spanningen in onze samenleving vooral het gevolg van angst voor elkaar, die voortkomt uit de onzekerheid van veel mensen over hun eigen bestaan en toekomst? 
Religie vergt speciale aandacht als we aan integratie willen werken. Daarom is in 2004 door de Raad van Kerken in Nederland de Projectgroep Integratie opgericht. Oikos heeft voor deze projectgroep een visiestuk en een brochure geschreven over integratie en de rol van religie in het integratiedebat.

 

 

 

 

bottom of page