Verzekeringen  

 

Op dezelfde wijze waarop natuurlijke personen risico’s lopen, lopen ook kerken tegen risico’s aan. Het is daarom van groot belang kennis op te doen over hoe deze risico’s uit te sluiten. Een gebruikelijke wijze is het afsluiten van een verzekering. In dit stuk beschrijven wij de verschillende verzekeringen die relevant zijn voor u als kerk. Het afsluiten van een verzekering blijft een eigen keuze, maar wij raden dit sterk aan. De relevante verzekeringen voor de kerk betreffen verzekeringen voor aansprakelijkheid (1). Afhankelijk of de kerk een eigen gebouw heeft, ook verzekeringen voor het gebouw en andere goederen (2). Verder ook de rechtsbijstand (3) en verzekeringen voor het eventueel in dienst nemen van personeel (4). 

1. Aansprakelijkheid 

Aansprakelijkheid is te verdelen onder twee soorten aansprakelijkheid: 

1. Aansprakelijkheid voor bedrijven. Hiervoor kan een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven worden afgesloten (AVB).

 • Schade aan personen die bijvoorbeeld een kerkdienst bezoeken 

 • Schade aan personeel waarvoor werkgever verantwoordelijk gesteld kan worden (werkgeversaansprakelijkheid) 

 • Materiele en letselschade aan derden door medewerkers/vrijwilligers 

2. Bestuurdersaansprakelijkheid. Hiervoor kan een bestuurdersaansprakelijksheidsverzekering worden afgesloten (BTA).

 • Financiële schade door bijv. wanbeleid  

 • Juridisch traject van verweer 

 • Altijd sprake van vermogensschade 

 • Verhaalbaar op privévermogen van bestuurders 

 

2. Schade gebouw en inventaris  

Wanneer een kerk of stichting eigenaar is van een gebouw zal de “opstal” meestal verzekerd zijn in een opstalverzekering. Een opstalverzekering is niet verplicht, maar wel raadzaam (bij financiering eist de bank een dergelijke verzekering). Zo'n verzekering dekt tegen brand, storm en waterschade, en soms ook glasdekking. De opstalverzekering verzekert de herbouwwaarde van het gebouw excl. grond. Soms is de herbouwwaarde bekend, in andere gevallen wordt dit bepaald door een taxateur. Traditionele kerkgebouwen (met toren) zijn bij een beperkt aantal verzekeraars te verzekeren, andere gebouwen zijn goed verzekerbaar. 

Er zijn verder enkele eisen die de verzekeraar over het algemeen stelt aan het verzekeren van een gebouw. Het betreft o.a. een goedgekeurde elektrische installatie volgens de NEN normen incl. onderhoudscontract (meest voorkomende oorzaak van brand). Maar ook dat er bij professionele keukens  o.a. een goedgekeurd afzuigsysteem dient te zijn, waar een onderhoudscontract op zit, met voldoende blusmiddelen. 

Wanneer een pand volledig gehuurd wordt zijn genoemde maatregelen vaak wel te realiseren. Echter wanneer er gebruik gemaakt wordt van bijvoorbeeld een aula in een school, wordt de beveiliging vaak lastig, aangezien iedereen er in en uit kan lopen.

Zaken die niet standaard onder een inventarisverzekering vallen zijn verbeteringen aan het pand die gerealiseerd zijn door de huurder. Te denken aan: een nieuwe keuken, vaste nieuwe vloeren, nieuwe wand etc. In dit soort situaties kan er een huurdersbelangverzekering worden afgesloten om er op deze manier voor te zorgen dat bij een brand niet alleen de eigenaar van het pand schadeloos wordt gesteld maar ook de huurder.  

3. Rechtsbijstandsverzekering 

Ook in de kerkelijke kringen komt het helaas voor dat wij te maken hebben met juridische geschillen die onderling, met personeel, of met leveranciers of bouwbedrijven ontstaan. Om dit soort risico’s af te dekken kan er een rechtsbijstandsverzekering worden afgesloten. 

 

4. Mensen in betaalde dienst van de kerk 

Mensen zijn soms in loondienst bij kerken, stichtingen of andere organisaties. Als werkgever ontstaat er dan een grotere verantwoording dan wanneer er geen mensen in loondienst zijn. Als werkgever bent u o.a. verantwoordelijk voor: 

 • Juiste werkomstandigheden (werkgeversaansprakelijkheid)  

 • Loondoorbetaling bij verzuim van de werknemer door ziekte 

 • Aansprakelijkheid wanneer een werknemer voor de werkgever deelneemt aan het verkeer. (niet gedekt in de AVB) 

 • Een werkgever dient te zorgen voor optimale en veilige werkomstandigheden, zo dient er ook een RI&E aanwezig te zijn. Dit is een Risico Inventarisatie en Evaluatie waarbij de omstandigheden in beeld worden gebracht. Denk hierbij aan: bureaus, stoelen, veiligheid van werkplek etc. 

 • Als werkgever bestaat er de wettelijke loondoorbetalingsverplichting van 2 jaar bij ziekte. Dit betekend dat de werkgever verplicht is om het salaris gedurende 2 jaar voor 70% door te betalen. 

 • Wanneer de werknemer na 2 jaar ziekte nog steeds ziek is zal deze overgaan naar het UWV.

 • Om het financiële risico van verzuim af te dekken kan er een verzuimverzekering worden afgesloten, hierin is dan meestal gelijk de arbodienst meeverzekerd en wordt er ondersteuning geboden voor alle verplichtingen gedurende de ziekteperiode. 

 • Een werkgever is aansprakelijk voor een werknemer/vrijwilliger wanneer deze deelneemt aan het verkeer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wanneer de werknemer/vrijwilliger tijdens een “dienstreis” een ongeval krijgt en er ontstaat schade; de werkgever is hiervoor aansprakelijk. Een Schadeverzekering voor Werknemers, een Wegam of Wegas verzekering bieden dekking aan de financiële gevolgen van dit risico.

Meer weten?

Niet alle verzekeraars hebben verstand van kerken, en hoe het in kerken er aan toe gaat. Het kan prettig zijn om een verzekeringsmaatschappij te hebben die dat wel weet. Een voorbeeld van zo'n verzekeraar is EZA Verzekeringen. Via hun website kunt u ook gratis het boekje Kerk en Stichting Verzekerd bestellen, met nog veel meer achtergrondinformatie.