top of page

ENGLISH SEE BELOW

Beste pastor,

Op zaterdag 11 juni organiseert SKIN-Amsterdam een samenkomst, met de bedoeling om elkaar te ontmoeten als broeders en zusters in Christus, in al onze veelkleurigheid zoals de stad Amsterdam en het Lichaam van Christus ook veelkleurig zijn. 

SKIN-Amsterdam is een netwerk van internationale kerken die Samen Kerk willen zijn in Amsterdam (en omgeving). In onze gesprekken met kerken tot nu toe, noemden de kerkleiders de volgende prioriteiten:

1. Coördinatie, bemiddeling, zichtbaar centraal aanspreekpunt   

2. Elkaar leren kennen, eten, bidden, vertrouwen opbouwen

3. Gebouwenproblemen 

4. Actie naar buiten: jeugd, social issues & evangelie verkondigen. 

5. Leren: exchange of best practices, capacity building and community organising, training van onze mensen. 

Op 11 juni willen we hier een begin in maken. Er zullen verschillende workshops zijn waarin we van elkaar kunnen leren, over jeugd & de kerk, peace building, hulp aan ongedocumenteerden, en huisvesting voor kerken. Ook zullen we vertellen over de plannen van SKIN-Amsterdam, wat we willen doen en hoe u daar als kerk bij betrokken kunt zijn, en zal er onder het genot van een maaltijd gelegenheid zijn om elkaar beter te leren kennen. 

 

Praktische informatie: 12:30-16:00, Love Christian Center, Schepenbergweg 15, 1105 AS Amsterdam (gratis parkeren). 

Heeft u zich al aangemeld? Dat kan via samany@skinkerken.nl. Meer informatie is verkrijgbaar via madelon@skinkerken.nl of 0633788164.

Graag tot ziens op 11 juni!

Groet & zegen, 

Namens de stuurgroepleden van SKIN-Amsterdam: Nana Baiden, Rick Wan, Eunica Anita-Offerman, Rhoinde Mijnals-Doth, Seth Adzokatse, en Glinder Racherds.

- ENGLISH -

 

Dear pastor, 

On Saturday June 11th, SKIN-Amsterdam is organising a launching event, with the vision of meeting each other in unity as brothers and sisters in Christ, in all our diversity - the Body of Christ is as divers as the city of Amsterdam. 

SKIN-Amsterdam is a network of international churches in Amsterdam (and surroundings), with the common vision of begin Church Together. In our conversations with churches, church leaders have mentioned the following priorities:

1. Coordination, mediation, visible central point of contact  

2. Getting to know each other, eating, praying, building trust

3. Building issues

4. Outward action: youth, social issues & proclaiming gospel.

5. Learning: exchange of best practices, capacity building and community organizing, training our people.

On June 11th, we want to start with this. There will be several workshops in which we can learn from each other, on youth & church, peace building, helping undocumented people, and housing issues of churches. We will also share about the plans of SKIN-Amsterdam, what we plan to do and how you can be involved as a church, and there will be opportunity to get to know each other better, while enjoying a meal.

Practical information: 12:30-16:00, at Love Christian Center, Schepenbergweg 15, 1105 AS Amsterdam. Free parking. 

Please let us know if you are planning to come, via samany@skinkerken.nl. More information via madelon@skinkerken.nl or 06 33788164.

 

We hope to welcome you on June 11th!

Best wishes & blessings,

On behalf of the members of the steering committee of SKIN-Amsterdam: Nana Baiden, Rick Wan, Eunica Anita-Offerman, Rhoinde Mijnals-Doth, Seth Adzokatse, and Glinder Racherds.

Flyers samen.JPG
bottom of page