top of page

Nieuws  voorjaar 2018                      bekijk nieuws najaar "17 of  nieuwsarchief

juni 2018 / SKIN organiseert dit jaar een landelijke toerustingsdag i.p.v. de SKIN-cursus
Na de nieuwe SKIN-toerustingscursus voor leiders van internationale kerken en migrantenkerken verzorgd te hebben in Amsterdam (2015), Utrecht (2016) en Almere (2017), viel de keuze dit jaar op Dordrecht, om de cursus toegankelijk te maken voor de kerken in (onder meer) het westen en zuidwesten van het land. Echter, vanwege onvoldoende aanmeldingen heeft het bestuur van SKIN besloten om de cursus in deze regio niet voort te zetten en de beschikbare middelen voor toerusting van kerkleiders anders in te zetten, namelijk door een openbare landelijke toerustingsdag in het najaar te organiseren, hoogstwaarschijnlijk op 3 november. Meer informatie volgt.  

juni 2018 / 70 jaar Wereldraad en jongerenconferentie
Zoals eerder aangekondigd, viert de Wereldraad van Kerken op 23 augustus 2018 zijn 70ste verjaardag met een symposium, pelgrimage door de hoofdstad en een officiële viering in zijn geboorteplaats: de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Vertegenwoordigers van de Wereldraad van Kerken, Raad van Kerken in Nederland, Kerk in Actie en Protestantse Theologische Universiteit nemen zitting in de initiatiefgroep die eindverantwoordelijk is voor dit jubileumfeest. Ter gelegenheid van deze historische viering is een werkgroep samengeroepen die van 21 t/m 23 augustus 2018 een jongerenconferentie wil vormgeven rond het thema van de viering en het symposium: ‘On the move – a pilgrimage of justice and peace’. Op uitnodiging participeert coördinator Anmar Hayali namens SKIN in deze werkgroep. Voor meer informatie over deze jongerenconferentie klik hier.

22 juni 2018 / Eerste editie postdoctorale ambtsopleiding van SKIN & VU voor leiders internationale kerken feestelijk afgesloten
In september vorig jaar startte SKIN in samenwerking met de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam met de eerste editie van haar eigen ambtsopleiding voor pastors en leiders van internationale kerken. Zes studenten met diverse kerkelijke en culturele achtergronden namen deel aan deze eenjarige postdoctorale ambtsopleiding (60 EC) aan de VU. Het vele werk heeft vruchten afgeworpen. Alle zes studenten hebben deze opleiding succesvol afgerond en deze historische mijlpaal werd op 22 juni feestelijk afgesloten met een afstudeerceremonie aan de VU. Korte toespraken werden verzorgd door onder meer SKIN-voorzitter ds. Rhoïnde Mijnals-Doth, decaan van de Faculteit Religie en Theologie prof. dr. Ruard Ganzevoort en door dr. Simon Ririhena en dr. Samuel Lee, de coördinatoren van het ‘Center for Theology of Migration’ (CThM), het samenwerkingsverband tussen SKIN en VU, en hiermee ook van de ambtsopleiding. Verder spraken dr. Arjan Plaisier, één van de gastdocenten, en de studenten de aanwezigen toe. De studenten mochten hun diploma’s ontvangen van vice-decaan en portefeuillehouder Onderwijs prof. dr. Joke van Saane. Meerdere lidkerken van SKIN hebben deze feestelijke dag bijgewoond, evenals penningmeester Jan Scholten en coördinator Anmar Hayali.
Op 17 maart en 9 juni organiseerden SKIN en VU twee open dagen aan de VU om informatie over de ambtsopleiding te verschaffen aan degenen die interesse hebben om vanaf september 2018 te participeren in de tweede editie van de opleiding. Tot nu toe staan twaalf studenten ingeschreven voor de ambtsopleiding. Om meer te weten over deze opleiding klik hier en bekijk hier alle foto's.

19 juni 2018 / Multistakeholder Meeting n.a.v. twee kabinetsnota’s
Cordaid, Justice and Peace Nederland en Kerk in Actie organiseerden op 19 juni de Multistakeholder Meeting ‘Perspectief bieden aan migranten en vluchtelingen’ in Den Haag. Deze meeting werd georganiseerd naar aanleiding van het verschijnen van twee kabinetsnota’s: de integrale migratieagenda en de beleidsnota voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. SKIN-adviseur drs. Paul The Gwan Tjaij nam deel aan deze bijeenkomst. Voor meer informatie over deze meeting klik hier en hier.

18 juni 2018 / Netwerkbijeenkomst ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Op 18 juni organiseerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een netwerkbijeenkomst te Den Haag met het thema ‘Samen bouwen aan samen leven’. Hierbij was SKIN-adviseur Paul The Gwan Tjaij aanwezig.

9 juni 2018 / Diverse kerken in Utrecht organiseren multicultureel korenfestival
In de Domkerk in Utrecht vond op 9 juni het jaarlijkse multiculturele korenfestival in Utrecht plaats. Diverse kerken, waaronder SKIN-lidkerken LifeWord Christian Center, Oromo Christelijke Kerk en PERKI, leverden een bijdrage hieraan.

7 juni 2018 / Zesde Retraite Nederlands Christelijk Forum
Zo’n 50 christelijke leiders uit allerlei kerkelijke tradities en culturele achtergronden kwamen op 6 en 7 juni bij elkaar voor de zesde jaarlijkse retraite van het Nederlands Christelijk Forum (NCF) in Helvoirt. Het thema van deze retraite was ‘Kerk en Koninkrijk’. Vanuit SKIN hebben voorzitter ds. Rhoïnde Mijnals-Doth, bestuurslid ds. Johannes Linandi, bestuurslid pastor Ola Asubiaro en coördinator Anmar Hayali deelgenomen aan deze retraite. Tijdens deze retraite hebben aartsbisschop Joris Vercammen van de Oud-Katholieke Kerk en de SKIN- coördinator verslag gedaan van de derde mondiale vergadering van het Global Christian Forum die plaatsvond van 24 t/m 27 april in Bogota, Colombia. Binnen het NCF wordt gedacht aan manieren om de landelijke NCF-ervaring organisch door te geven aan een grotere groep plaatselijke (para)kerkelijke leiders.

6 juni 2018 / Ds. Robert Calvert promoveert op proefschrift christelijke migrantengemeenschappen in Rotterdam
Voormalig bestuurslid van SKIN en medeoprichter van onze dochterorganisatie SKIN-Rotterdam ds. Robert Calvert was op 6 juni in Nederland om zijn proefschrift te verdedigen aan de Universiteit Utrecht. In zijn proefschrift ‘Pilgrims in the port: migrant Christian communities in Rotterdam’ onderzoekt dr. Calvert nieuwe manieren om de diverse migrantenkerken en internationale kerken te beschrijven en te begrijpen. Op basis van veldwerk van 2003 tot 2007 observeerde ds. Calvert, in de periode dat hij predikant van de Scots International Church in Rotterdam was, voorgangers van deze kerken. Na 19 jaar predikantschap in de havenstad is hij in 2014 teruggekeerd naar Schotland.
Dit proefschrift analyseert zes christelijke migrantengemeenschappen in Rotterdam en gebruikt methoden uit congregationele studies om te onderzoeken hoe zij identiteit construeren. Bij de verdediging van zijn proefschrift waren er allerlei relaties van dr. Calvert aanwezig, waaronder dr. Sjaak van ’t Kruis (paranimf), dr. Hans Visser, SKIN-bestuurslid pastor Ola Asubiaro en coördinator Anmar Hayali, om hem te feliciteren met deze waardevolle prestatie.  
Lees hier een beknopte beschrijving van het proefschrift en een artikel hierover in het RD.

1 juni 2018 / Symposium PKN over zending n.a.v. afscheid dr. Sjaak van 't Kruis
Ter gelegenheid van het afscheid van dr. Sjaak van ’t Kruis als beleidssecretaris van de scriba van de PKN, organiseerde de PKN op 1 juni een symposium in Doorn o.l.v. ds. Karin van den Broeke met als thema ‘Zending, motor van kerkvernieuwing’, met hierna een middaggebed/ losmakingsdienst. Alle drie PKN-scriba’s (2004-heden), te weten dr. Bas Plaisier, dr. Arjan Plaisier en dr. René de Reuver, traden op als hoofdsprekers. Een brede delegatie van SKIN was hierbij aanwezig. Dr. Van ’t Kruis is vanaf het allereerste uur van het Platform Niet-inheemse Kerken in 1992, de voorloper van de vereniging SKIN, tot vandaag de dag als adviseur van het bestuur betrokken bij ons werk. We zijn dan ook dankbaar dat hij nog steeds bereid is om zijn tijd en rijke expertise te investeren in onze missie en bidden hem Gods zegen toe.

24 mei 2018 / SKIN publiceert het boek 'De wereldkerk in eigen land'
Op 24 mei publiceerde SKIN het boek ‘De wereldkerk in eigen land. Twaalf portretten van diverse migrantenkerken en internationale kerken in Nederland’. Ir. Anmar Hayali, coördinator van SKIN, is de auteur van het boek. Het is voor het eerst dat SKIN zich op deze wijze presenteert. Naast de beschrijvingen van de twaalf kerken, welke eerder en soms in ingekorte vorm in Woord & Dienst verschenen, is ook het inleidend artikel hierover te vinden. Verder is er een overzichtsartikel over SKIN zelf en een interview met de auteur opgenomen. Het initiatief hiertoe werd door de stichting Vrienden van SKIN genomen, die vond dat deze bijzondere reeks van portretten een breder publiek verdiende. En het boek is daarvan het resultaat. Voor meer informatie lees hier het persbericht.

21 mei 2018  / Raad van Kerken in Nederland viert 50-jarig bestaan
Op pinkstermaandag 21 mei vierde de landelijke Raad van Kerken zijn 50-jarig jubileum in Amersfoort. De voorzitter en coördinator van SKIN waren hierbij aanwezig om de Raad te feliciteren met deze mijlpaal.

18 mei 2018  / Workshop migrantenkerken tijdens beleidsbijeenkomst STEK
Stichting STEK (voor Stad en Kerk) te Den Haag organiseerde op 18 mei een beleidsbijeenkomst. De voorzitter en coördinator van SKIN waren hierbij aanwezig en namen deel aan een workshop over migrantenkerken in de stad.

10 mei 2018  / Migrantenkerken in Arnhem vieren samen hemelvaart
Traditiegetrouw organiseert het Platform Migrantenkerken Arnhem een gemeenschappelijke viering op Hemelvaartsdag. Dit jaar vond op 10 mei de tiende jaarlijkse hemelvaartsviering plaats, met als thema ‘Welkom thuis’. Tot de organiserende kerken behoorden onder meer lidkerken van SKIN.

5 mei 2018  / SKIN-voorzitter participeert in viering Raad van Kerken Amsterdam
Op Bevrijdingsdag organiseerde de Raad van Kerken Amsterdam het korenfestival ‘Zingen van verzet en bevrijding’ en hierna een vesper. Hieraan hebben diverse autochtone en internationale kerken hun medewerking verleend. Voorzitter Rhoïnde Mijnals-Doth van SKIN leverde een bijdrage hieraan.  

Mei 2018 / Vervolg studiereis Duitse predikanten in het kader van migrantenkerken
In maart vorig jaar bracht een groep predikanten uit Duitsland een driedaags werkbezoek aan Nederland. Omdat zij daar de samenwerking coördineren tussen migrantenkerken onderling en met de verschillende regionale protestantse ‘Landeskirchen’, wilden zij zich oriënteren op dit terrein in ons land. Op uitnodiging heeft SKIN-coördinator Anmar Hayali toen de internationale kerken in Nederland, het werk van SKIN als landelijke vereniging van deze kerken en allerlei ontwikkelingen in het veld gepresenteerd aan de deelnemers van de conferentie in Doorn, en ervaringen met hen uitgewisseld. Eén van de deelnemende predikanten aan deze reis organiseerde dit jaar een soortgelijke studiereis en nam een andere groep pastors uit Duitsland mee. Ter voorbereiding van deze reis werd de coördinator van SKIN om advies gevraagd wat betreft het programma van het werkbezoek van 4 t/m 7 mei. Op 4 mei presenteerde de SKIN-coördinator het werk van SKIN en haar primaire doelgroep aan de deelnemers, tijdens een bijeenkomst in Doorn. Op 5 mei nam deze Duitse delegatie deel aan een korenfestival van de Raad van Kerken Amsterdam. Op zondag 6 mei bezocht de groep SKIN-lidkerk Jesus Christ Foundation Church en sprak met de pastor van deze kerk, dr. Samuel Lee, tevens één van de coördinatoren van onze ambtsopleiding voor pastors en kerkleiders aan de Vrije Universiteit Amsterdam, over migrantenkerk-zijn en toerusting van kerkleiders. Op 7 mei spraken zij met een vertegenwoordiging van de PKN.

April 2018 / Vraagstelling Woord & Weg.
In het aprilnummer van Woord&Weg, blad van de PKN, stond een vraagstelling over het feit dat het vooral autochtone christenen zijn die de PKN-kerkdiensten bijwonen. Onder meer pastor Kelvin Onyema van SKIN-lidkerk LifeWord Christian Center en de coördinator van SKIN werden uitgenodigd om hierop te reageren. Klik hier om de reacties te lezen.

April 2018 / SKIN-coördinator participeert in derde mondiale vergadering van het Global Christian Forum   
251 vertegenwoordigers van allerlei kerken en interkerkelijke bewegingen uit de volle breedte van het christelijk spectrum en afkomstig uit 55 landen kwamen van 24 t/m 27 april bij elkaar in Bogota, Colombia tijdens de derde mondiale vergadering van het Global Christian Forum (GCF). Aan de hand van het gekozen thema “Let mutual love continue” (Hebreeën 13:1) werden plenaire sessies verzorgd door vertegenwoordigers van diverse wereldwijde christelijke oecumenische bewegingen en stond het delen van persoonlijke geloofsverhalen in kleine groepen centraal. Het laatste is het hart en belangrijkste instrument van het GCF als beweging om de eenheid van het Lichaam van Christus te dienen. Vanuit Nederland namen aartsbisschop Joris Vercammen van de Oud-Katholieke Kerk en coördinator Anmar Hayali van SKIN deel aan deze derde mondiale vergadering van het GCF.
In oktober 2011 participeerden zes afgevaardigden vanuit Nederland, waaronder de voorzitter en coördinator van SKIN, in de tweede mondiale vergadering van het GCF in Manado, Indonesië. Naar aanleiding hiervan werd het Nederlands Christelijk Forum (NCF) opgericht, die jaarlijkse retraites voor christelijke leiders op landelijk niveau organiseert. Op uitnodiging van dr. Casely Essamuah, die tijdens de vergadering in Bogota werd geïntroduceerd als de opvolger van dr. Larry Miller als GCF-secretaris, deelde de SKIN-coördinator het verhaal van de beweging Wij Kiezen voor Eenheid en later het Nederlands Christelijk Forum tijdens het jongerenforum, dat deel uitmaakte van deze internationale vergadering in Bogota.
Klik hier voor meer informatie over deze vergadering.

maart 2018 / SKIN vertegenwoordigd op internationale wereldzendingsconferentie in Arusha
Ruim één duizend christenen uit allerlei delen van de wereld, waaronder een Nederlandse delegatie van 11 personen, namen van 8 t/m 13 maart deel aan de ‘Conference on World Mission and Evangelism’ van de Wereldraad van Kerken. Deze 14de wereldzendingsconferentie had als thema ‘Moving in the Spirit, called to Transforming Discipleship’ en vond plaats in Arusha, Tanzania. Uitgebreide informatie en documenten hierover zijn beschikbaar op de officiële website. Deze zendingsconferentie werd afgesloten met deze oproep tot discipelschap.
Dr. Gert Noort, directeur van de Nederlandse Zendingsraad, trad op als aanspreekpunt en coördinator vanuit Nederland voor de organisatie van de conferentie en organiseerde op 30 januari een voorbereidende bijeenkomst voor de Nederlandse delegatie (NZR) bestaande uit vertegenwoordigers van de Doopsgezinde Zending, IZB, Missie Nederland, Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en SKIN. Vanuit SKIN participeerden voorzitter ds. Rhoïnde Mijnals-Doth en coördinator ir. Anmar Hayali in deze conferentie. Op 13 april stond de raadsvergadering van de NZR in het teken van de wereldzendings-conferentie te Arusha. Een deel van de Nederlandse delegatie, waaronder de coördinator van SKIN, was hierbij aanwezig.

 

1 maart 2018  / Het Bijbels Museum benadert SKIN voor advies
In januari bezocht SKIN-coördinator Anmar Hayali op uitnodiging het Bijbels Museum in Amsterdam. Het gesprek ging onder meer over een nieuw initiatief van het museum: een cross-mediaal project waarbij jonge christenmigranten hun levensverhaal vertellen via een Bijbelverhaal. Om een goede selectie te kunnen maken van een klein aantal jongeren binnen het zeer diverse geheel van internationale kerken en migrantenkerken in Nederland zou het project moeten beginnen met een gedegen onderzoek. Ten behoeve hiervan heeft de coördinator van SKIN op 1 maart het museum weer bezocht en het kleurrijke landschap van deze kerken gepresenteerd aan de projectwerkgroep en is ingegaan op hun vragen.   

19 februari 2018 / Ontmoeting met SGP-leider Kees van der Staaij 
Op initiatief van de heer Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) in de Tweede Kamer, vond op 19 februari een ontmoeting in de Koningskerk (Evangelische Broedergemeente) in Amsterdam plaats tussen een delegatie van de SGP onder leiding van de heer Van der Staaij, en vertegenwoordigers van de Pentecostal Council of Churches (PCC, netwerk van internationale kerken in Amsterdam) en de voorzitter en coördinator van SKIN, waarbij gesproken werd over wat er speelt binnen de internationale kerken en migrantenkerken in het land en hun rol en positie in de Nederlandse samenleving.

maart 2018  / Artikel over SKIN in 'Ons Orgaan'
Voor het maart-nummer van het blad ‘Ons Orgaan’ van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland schreef de coördinator van SKIN op uitnodiging een artikel over het werk van SKIN, dat u hier kunt lezen.

14 februari 2018 / Bij het overlijden van Ruud Lubbers gedenken wij hem in dankbaarheid voor de steun die hij gaf aan het werk van Samen Kerk in Nederland. Hij vertegenwoordigde de rooms-katholieke traditie in zijn ambassadeursrol via het lidmaatschap van het comité van aanbeveling van de stichting Vrienden van SKIN.
 

In december 2012 schreven we in onze nieuwsbrief:

DANK AAN RUUD LUBBERS

Vanaf de aanvang van het werk van de vriendenstichting is voormalig premier Ruud Lubbers actief betrokken geweest bij het werk. SKIN wil de volle breedte van de migrantenkerken vertegenwoordigen naar overheid, samenleving en andere kerken toe. De Rooms-katholieke traditie met oog voor de samenleving in haar geheel was met Lubbers in het comité van aanbeveling in goede handen. Het bestuur bedankt Ruud dan ook van harte voor zijn steun nu zijn altijd nog volle agenda een nieuwe periode in de weg staat. De spirituele opdracht van SKIN spoort met “de vreugdevolle viering van het leven” schreef hij.

Zoals in al zijn functies verrichtte hij ook dit ambassadeurschap vol overgave en met volle overtuiging. Onze gedachten en voorbeden gaan uit naar zijn familie.  

 

Amersfoort, 14 februari 2018

Stichting Vrienden van SKIN

Huub Lems, voorzitter

 

9 februari 2018  / Interview Katholiek Nieuwsblad met SKIN- coördinator  
Op 9 februari verscheen een nummer van het Katholiek Nieuwsblad met daarin een interview met coördinator Anmar Hayali van SKIN. Het interview is beschikbaar op https://www.pressreader.com/netherlands/katholiek-nieuwsblad/20180209/textview.

8 februari 2018 / Interview Groot Nieuws Radio
Op 8 februari interviewde Groot Nieuws Radio SKIN-coördinator Anmar Hayali over de relatie tussen (autochtone) kerken en (christelijke) migranten.
Bekijk hier, hoe u Groot Nieuws Radio het beste bij u thuis kunt ontvangen.

27 januari 2018  / Rondleiding Museum Catharijneconvent
In overleg met SKIN organiseerde het Museum Catharijneconvent op 27 januari een speciale rondleiding over de geschiedenis van de kerk in Nederland voor de trainers en deelnemers aan de SKIN-cursus 2017. Nederlandse kerkgeschiedenis is namelijk één van de onderwerpen waarop de SKIN-cursisten zich bezinnen.   

24 januari 2018 / Ds. Verry Patty promoveert op proefschrift Molukse theologie in Nederland
Ds. Verry Patty van SKIN-lidkerk Geredja Indjili Maluku (GIM, de Molukse Evangelische Kerk) promoveerde op 24 januari aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift ‘Molukse theologie in Nederland: Agama Nunusaku en bekering’. Dr. Patty beschrijft daarin vooral de nauwe relatie tussen de Molukse cultuur en het christelijk geloof. Tot de aanwezigen behoorden onder meer de voorzitter en coördinator van SKIN die dr. Patty namens SKIN feliciteerden met deze mijlpaal
Het proefschrift kan worden geraadpleegd via de VU-website. Lees hier de artikelen hierover van het RD, en het ND.

bottom of page