top of page

Nieuws  najaar 2018                      bekijk nieuws voorjaar "18 of  nieuwsarchief

Najaar 2018 / SKIN-coördinator schrijft bijdrage aan boek Global Christian Forum
In april 2018 participeerde coördinator Anmar Hayali namens SKIN in de derde mondiale vergadering van het Global Christian Forum in Bogota, Colombia. Ter voorbereiding van deze bijeenkomst verscheen de eerste editie van het boek ‘Sharing of Faith Stories. A Methodology for Promoting Unity’ onder redactie van dr. Richard Howell. Tijdens de conferentie in Bogota nodigde ds. Howell de SKIN-coördinator uit om zijn persoonlijke getuigenis te schrijven ten behoeve van de tweede editie van het boek. In zijn bijdrage behandelt de coördinator meerdere onderwerpen, waaronder het werk van SKIN. Deze tweede editie is enkele maanden na de genoemde GCF-vergadering gepubliceerd.  

Bericht 1.png

23 aug. 2018 / 70 jaar Wereldraad en jongerenconferentie
Op 23 augustus vierde de Wereldraad van Kerken zijn 70ste verjaardag met een symposium, pelgrimage door de hoofdstad en een officiële viering in zijn geboorteplaats: de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Vertegenwoordigers van de Wereldraad van Kerken, Raad van Kerken in Nederland, Kerk in Actie en Protestantse Theologische Universiteit namen zitting in de initiatiefgroep die eindverantwoordelijk was voor dit jubileumfeest. Namens SKIN waren voorzitter Rhoinde Mijnals-Doth en coördinator Anmar Hayali hierbij aanwezig. Hier kunt u beelden terugzien.

Ter gelegenheid van deze historische viering is een werkgroep samengeroepen die van 21 t/m 23 augustus een jongerenconferentie organiseerde rond het thema van de viering en het symposium: ‘On the move – a pilgrimage of justice and peace’. Op uitnodiging participeerde de coördinator namens SKIN in deze werkgroep. De helft van de deelnemende jongeren vertegenwoordigde diverse autochtone en internationale kerken in Nederland. De andere helft waren internationale gasten uit onder meer Colombia, Ethiopië , Griekenland en Zuid Korea.

26 aug. 2018 / Toetreding PERKI als buitengewone gemeente van de PKN
Op 26 augustus was de coördinator van SKIN getuige van een mijlpaal moment voor zowel de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) als SKIN-lidkerk PERKI Nederland (Persekutuan Kristen Indonesia, een Indonesische christengemeenschap die in 1930 werd opgericht). Al jaren zijn er gesprekken geweest over de toetreding van PERKI tot de PKN. Op 20 april 2018 besloot de generale synode van de PKN tot de toetreding van vier PERKI-gemeenten (Amsterdam-Buitenveldert-Uithoorn, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) als buitengewone gemeente van de PKN, en op 26 augustus werden 16 ambtsdragers (ouderlingen en diakenen) van de vier nieuwe wijkkerkenraden bevestigd in een speciale kerkdienst te Den Haag geleid door ds. Burret Olde. 
Hier kunt u meer lezen hierover.

bericht 3 PERKI.jpg

31 aug. 2018 / Ds. Klaas van der Kamp neemt afscheid als algemeen secretaris Raad van Kerken
Na 10 jaar zich te hebben ingezet voor de oecumene en verbinding tussen en zichtbaarheid van kerken in onze samenleving nam ds. Klaas van der Kamp op 31 augustus afscheid als algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, tijdens een bijeenkomst in Utrecht. Namens SKIN was coördinator Anmar Hayali hierbij aanwezig. Lees hier.

Wij danken ds. Van der Kamp van harte voor zijn jarenlange inzet, trouwe dienst en de vruchtbare samenwerking in de afgelopen jaren, en bidden hem Gods zegen toe op zijn nieuwe functie als PKN-classispredikant voor Overijssel en Flevoland. Dat hij SKIN al jaren een warm hart toedraagt, is onder meer zichtbaar in zijn lidmaatschap van het comité van aanbeveling van de Stichting Vrienden van SKIN.

bericht 4 31-8-2018.jpg

7 sept. 2018 / Tweede editie SKIN-VU ambtsopleiding van start gegaan
Op 7 september is de tweede editie van de eenjarige postdoctorale ambtsopleiding van SKIN in samenwerking met en aan de VU Amsterdam begonnen met acht studenten met diverse kerkelijke en culturele achtergronden. Ook dit studiejaar worden de colleges gegeven door dr. Simon Ririhena en dr. Samuel Lee, de coördinatoren van het ‘Center for Theology of Migration’ (CThM), het samenwerkingsverband tussen SKIN en VU, en hiermee ook van de ambtsopleiding, en door gastdocenten vanuit diverse wetenschappelijke instituten.

Bericht 5 CThM02 (1).jpg
Bericht 5 CThM02 (2).jpg
bericht 6.jpg

21 sept. 2018 / Prof. dr. Jan Jongeneel presenteert zijn boek over Nederlandse zendingsgeschiedenis  
Ter gelegenheid van het gereedkomen van het tweede en laatste deel van het handboek van prof. dr. Jan A.B. Jongeneel, getiteld ‘Nederlandse zendingsgeschiedenis: Ontmoeting van protestantse christenen met andere godsdiensten en geloven (1917-2017)’, werd het boek gepresenteerd tijdens een bijeenkomst op 21september te Bunnik. De auteur is al jaren lid van het comité van aanbeveling van de Stichting Vrienden van SKIN en besteedde in dit boek ook aandacht aan SKIN en de migrantenkerken in Nederland. Een delegatie van SKIN was hierbij aanwezig. Het is vermeldenswaardig dat prof. Jongeneel in 1996 samen met dr. J.J. Visser en wijlen ds. R. Budiman een belangrijk boek schreef over migrantenkerken in Nederland: ‘Gemeenschapsvorming van Aziatische, Afrikaanse en Midden- en Zuid-Amerikaanse christenen in Nederland: Een geschiedenis in wording’.

Bericht 7 NBG (1).jpg

3 okt. 2018 /

NBG overhandigt eerste exemplaar Arabisch-Nederlands Lucas-evangelie aan SKIN-coördinator
Op 3 oktober overhandigde het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) het eerste exemplaar van het nieuwe tweetalig Arabisch-Nederlands Lucas-evangelie aan coördinator Anmar 

Hayali van SKIN. Lees hier het persbericht.

 

Fotobijschrift: Paul Doth, projectleider migrantenkerken bij het NBG, overhandigt het eerste exemplaar aan coördinator Anmar Hayali van SKIN (links). Foto NBG/Sandra Haverman

Bericht 7 NBG (2).jpg

6 nov. 2018 / Coördinator SKIN participeert in internationaal symposium over kerkelijke eenheid en identiteit in Roemenië    
Op uitnodiging nam coördinator Anmar Hayali van SKIN op 5 en 6 november deel aan een internationaal symposium in Cluj-Napoca met als thema ‘Unity and Identity. The Orthodoxy of the Romanians Between the Eastern Communion and the Dialogue with the Western World’. Het symposium werd georganiseerd door de Faculteit van Orthodoxe Theologie van de Universiteit Babeş-Bolyai. Tijdens het symposium heeft de coördinator het werk van SKIN en de positie en rol van de migrantenkerken en internationale kerken in Nederland gepresenteerd en een interview gegeven ten behoeve van een tv-uitzending over het symposium.   

10 nov. 2018 / Algemene ledenvergadering SKIN en boekpresentatie
De jaarlijkse algemene ledenvergadering van SKIN werd dit jaar op 10 november gehouden in het gebouw van lidkerk Gereja Kristen Indonesia Nederland (GKIN, Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk) te Amstelveen. Naast het bespreken van de vergaderstukken, presenteerde de SKIN-coördinator Anmar Hayali  tijdens deze vergadering zijn nieuw boek ‘De Wereldkerk in eigen land’ aan de aanwezige vertegenwoordigers van lidkerken en ging met hen in gesprek hierover. Bovendien vertelde dr. Samuel Lee over de ontwikkelingen binnen het ‘Center for Theology of Migration’ (CThM) van SKIN aan de VU, en presenteerde mevrouw Betty Tjipta Sari een plan om trainingen te verzorgen over interculturele pastorale zorg. 

10 nov. 2018  / ‘Ode aan de Synode’ in Dordrecht van start gegaan
Op 10 november vond de opening van ‘Ode aan de Synode’ plaats in de Augustijnenkerk in Dordrecht. Met een lezing uit de Statenvertaling gaf koning Willem-Alexander het startschot voor de herdenking van 400 jaar Synode van Dordrecht. Op uitnodiging was de coördinator van SKIN hierbij aanwezig.

15 nov 2018  / Gesprek met politiek leider ChristenUnie (CU) over het inburgeringsbeleid in Nederland
Naar aanleiding van de uitgesproken zorgen die bij sommigen in onze samenleving leven over het voorstel van de ChristenUnie om voor mensen die nieuw in Nederland komen wonen een culturele inburgeringscursus in te voeren, nodigde CU-leider Gert-Jan Segers vertegenwoordigers van migrantenkerken en internationale kerken, waaronder een delegatie van SKIN, uit voor een kleinschalige bijeenkomst over het inburgeringsbeleid in Nederland. Tijdens deze bijeenkomst in de Tweede Kamer werden de perspectieven en zorgen over het inburgeringsbeleid uitgesproken en besproken. De discussie droeg bij aan wederzijds begrip.

19 dec. 2018  / Aandacht voor migrantenkerken in nieuw SCP-rapport
De ontkerkelijking in Nederland zet door. Daar staat tegenover dat de betrokkenheid bij kerk en geloof onder de jonge kerkleden steeds meer toeneemt. Bovendien vormen de ongeveer 1 miljoen christenmigranten een steeds belangrijkere christelijke geloofsgroep in ons land. Dit wordt duidelijk uit het nieuwe rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), getiteld ‘Christenen in Nederland: kerkelijke deelname en christelijke gelovigheid’, dat op 19 december is gepubliceerd. “Migrantenkerken spelen een belangrijke rol bij de integratie van deze groep. Onder meer met allerlei vormen van steun zoals taallessen en hulp met solliciteren. Christenmigranten zelf zijn vaak verbaasd en soms ook teleurgesteld over het seculiere karakter van de Nederlandse samenleving.”, aldus het SCP. De SKIN-coördinator was destijds één van de geïnterviewden ten behoeve van dit rapport. Het volledige SCP-rapport is hier beschikbaar. Voor een samenvatting hiervan kunt u dit korte filmpje bekijken.   
Naar aanleiding van dit rapport hebben meerdere media SKIN benaderd. Zo heeft SKIN-voorzitter ds. Rhoinde Mijnals-Doth meegewerkt aan deze uitzending van het NOS Journaal. 

dec. 2018 / SKIN-coördinator werkt aan nieuwe serie over migrantenkerken in CW Opinie
Op uitnodiging van de redactie van het tweewekelijkse christelijk nieuws- en opinieblad CW Opinie werkt de coördinator van SKIN sinds september aan een nieuwe serie over migrantenkerken en internationale kerken. Onder de titel ‘De veelkleurige Kerk van Jezus Christus in Nederland’ verschijnt telkens een portret van één van de diverse kerken in het land die de SKIN-coördinator in deze periode heeft bezocht, bestaande uit een representatieve foto en een beknopte tekst ter toelichting. In chronologische volgorde zijn tot nu toe de volgende kerken aan de abonnees van CW Opinie geïntroduceerd: Ethiopisch-Orthodoxe Tewahedo Kerk, Holland Methodist Church, Persekutuan Kristen Indonesia (PERKI), Katholieke Gemeenschap van de Byzantijnse ritus, Myanmar Christian Fellowship, Koptisch-Orthodoxe Kerk, de (Chinese) Christian Evangelical Mission en de Syrisch-Orthodoxe Kerk.

dec. 2018 / Verkenning van het veld voortgezet
In de afgelopen maanden heeft de coördinator van SKIN zijn bezoeken aan allerlei migrantenkerken en internationale kerken in verschillende delen van het land voortgezet. Dit najaar bracht hij bezoeken aan onder meer True Teachings of Christ’s Temple, Sudanese Gospel Mission, LifeWord Christian Center en Geredja Indjili Maluku (GIM, de Molukse Evangelische Kerk).
Deze bezoeken vormen voor hem een onschatbare bron van inzichten in het kleurrijke kerkelijke landschap in ons land en helpen hem om de vele internationale kerken die Nederland rijk is verder in kaart te brengen. Hiermee doet hij ook inspiratie op en deelt hij graag zijn ervaringen door middel van presentaties en artikelen.

bottom of page