top of page

Nieuws  voorjaar 2019                bekijk nieuws najaar "18  of  nieuwsarchief

Voorjaar 2019 / SKIN publiceert jaarverslag 2018
Het jaarverslag van SKIN over 2018 is beschikbaar op de website. Klik hier om het jaarverslag in te zien. 

Voorjaar 2019 / Serie over migrantenkerken in CW Opinie afgerond
Op uitnodiging van de redactie van het tweewekelijkse christelijk nieuws- en opinieblad CW Opinie heeft de coördinator van SKIN sinds september 2018 gewerkt aan een serie over migrantenkerken en internationale kerken. Onder de titel ‘De veelkleurige Kerk van Jezus Christus in Nederland’ verscheen telkens een portret van één van de diverse kerken in het land die de SKIN-coördinator in deze periode heeft bezocht, bestaande uit een representatieve foto en een beknopte tekst ter toelichting. Deze serie is inmiddels afgerond.
In chronologische volgorde zijn de volgende kerken aan de abonnees van CW Opinie geïntroduceerd: Ethiopisch-Orthodoxe Tewahedo Kerk, Holland Methodist Church, Persekutuan Kristen Indonesia (PERKI), Katholieke Gemeenschap van de Byzantijnse ritus, Myanmar Christian Fellowship, Koptisch-Orthodoxe Kerk, de (Chinese) Christian Evangelical Mission, Syrisch-Orthodoxe Kerk, Grieks-Orthodoxe Kerk en de Waalse Kerk.

Voorjaar 2019 / Verkenning van het veld voortgezet
In de afgelopen maanden heeft de coördinator van SKIN zijn bezoeken aan allerlei migrantenkerken en internationale kerken in verschillende delen van het land voortgezet. Dit voorjaar bracht hij bezoeken aan onder meer de Armeens-Apostolische Kerk, Presbyterian Church of Ghana, Filipino Parish, Redeemer International Church, (Indiase) Malayalam-sprekende St. Thomas christelijke gemeenschap, Antiocheens-Orthodoxe Kerk, Anglicaanse Kerk, Russisch-Orthodoxe Kerk en Gereja Kristen Indonesia Nederland (GKIN, Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk).
Deze bezoeken vormen voor hem een onschatbare bron van inzichten in het kleurrijke kerkelijke landschap in ons land en helpen hem om de vele internationale kerken die Nederland rijk is verder in kaart te brengen. Hiermee doet hij ook inspiratie op en deelt hij graag zijn ervaringen door middel van presentaties en artikelen.

17 januari 2019 / Ontmoeting met CCME-delegatie over Europese conferentie migrantenkerken
In januari brachten Torsten Moritz en Shari Brown, respectievelijk de nieuwe algemeen secretaris en assistent secretaris van de Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME, www.ccme.be), een bezoek aan Nederland.
Op uitnodiging van de heer Karel Jungheim, specialist vluchtelingen en migranten bij Kerk in Actie, nam SKIN-coördinator Anmar Hayali deel aan een gesprek met de CCME-delegatie en de heer Jan van der Kolk, voorzitter van de Projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland, op 17 januari te Utrecht.
De positie van vluchtelingen en (christelijke) migranten kwam tijdens het gesprek aan bod. Bovendien wilde CCME met SKIN overleggen en brainstormen m.b.t. een Europese conferentie over en voor migrantenkerken in 2019 of 2020. 

CCME-KiA-RvK-SKIN.jpg
IVOC 31-1-2019.jpg

31 januari 2019 / IVOC-workshop
Op uitnodiging van prof. dr. Heleen Murre-van den Berg, directeur van het Instituut voor Oosters Christendom (IVOC), participeerde de coördinator van SKIN op 31 januari in de door IVOC georganiseerde workshop ‘Redefining Syriac Christianity in a Globalized 21st Century’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tal van onderwerpen die herkenbaar en relevant zijn voor allerlei migrantenkerken werden behandeld, waarbij de Syrisch-Orthodoxe Kerk als ‘case study’ diende.  

8 februari 2019 / Studiedag zending
Om de trends en ontwikkelingen in het zendingsveld en de rol van de lokale kerken in het vormgeven van zending in deze tijd vol kansen en uitdagingen te bespreken, organiseerden de Nederlandse Zendingsraad en MissieNederland op 8 februari de druk bezochte studiedag ‘Weg met zending? (G)een plek voor zending in de kerk’ te Veenendaal. Hoofdspreker was dr. Paul Bendor-Samuel van het Oxford Centre for Mission Studies. Drs. Kathleen Ferrier gaf vanuit haar expertise een inhoudelijke reactie op zijn bijdrage.
Coördinator Anmar Hayali van SKIN participeerde in deze studiedag en woonde de workshop ‘Migranten. Wat leren we van christelijke migranten en hun gemeenten voor zendingswerk in Nederland en buitenland?’ Aansluitend aan deze bijeenkomst nam hij op uitnodiging ook deel aan een maaltijdgesprek met dr. Bendor-Samuel en een kleiner gezelschap, bestaande uit o.a. directeuren van zendingsorganisaties en vertegenwoordigers van kerken, om verder door te praten over missionaire ontwikkelingen en wat dat betekent voor organisaties en kerken. Voor meer informatie over deze studiedag klik hier.

mei 2019 / Opening tentoonstelling over de betekenis van de Bijbel in het leven van christelijke jongeren

Vorig jaar benaderde het Bijbels Museum in Amsterdam SKIN voor advies over een nieuw initiatief van het museum: een cross-mediaal project waarbij jonge christenen hun levensverhaal vertellen via een Bijbelverhaal. Om een goede selectie te kunnen maken van achttien jongeren binnen het zeer diverse geheel van internationale kerken en migrantenkerken in Nederland zou het project moeten beginnen met een gedegen onderzoek. Ten behoeve hiervan heeft SKIN-coördinator Anmar Hayali toen het museum bezocht en het kleurrijke landschap van deze kerken gepresenteerd aan de projectwerkgroep en is ingegaan op hun vragen. Inmiddels is dit project afgerond.
Op 8 februari vond de opening van de tentoonstelling ‘Dit is mijn verhaal’ plaats. Hierbij was onder meer de voorzitter van SKIN aanwezig. Op 9 mei bezocht de coördinator op uitnodiging deze tentoonstelling en had een (evaluatie)gesprek met directeur Carolien Croon van het Bijbels Museum. De tentoonstelling is nog te zien. Voor meer informatie klik hier.

11 februari 2019 / Voorgangersbijeenkomst ChristenUnie
Op 11 februari organiseerde de ChristenUnie (CU) een voorgangersbijeenkomst in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Vertegenwoordigers van kerken gingen in gesprek met CU-leider/fractievoorzitter Gert-Jan Segers en senator Mirjam Bikker over allerlei actuele politieke en maatschappelijke onderwerpen. Op uitnodiging heeft de coördinator van SKIN deelgenomen aan deze bijeenkomst.  

CU 11-2-2019.jpg

16 februari 2019 / Overleg Episcopale Kerken en boekpresentatie   
Op 16 februari werd het nieuwe boek gepresenteerd van dr. Jaap van Slageren in samenwerking met de Syrisch-Orthodoxe theologe drs. Salaam Somi: ‘In Gesprek met Mor Polycarpus, Aartsbisschop van de Syrisch-orthodoxe Kerk van Antiochië in Nederland’, tijdens de bijeenkomst van het Overleg Episcopale Kerken in de volle zaal van het Conferentie Centrum ‘In de Driehoek’ te Utrecht.
Tot de genodigde sprekers behoorde de SKIN-coördinator Anmar Hayali, die zijn indrukken van het boek deelde aan de hand van drie thema’s die herkenbaar en relevant zijn voor allerlei kerken (klik hier om de boekbespreking te lezen). Op 5 april verscheen het nummer van CW Opinie met een bewerkte versie van deze boekbespreking.

10 april 2019 / SKIN-VU ‘Center for Theology of Migration’ organiseert eendaagse cursus ‘Migratie en Theologie
Het ‘Center for Theology of Migration’ (CThM), het samenwerkingsverband tussen SKIN en de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), organiseerde op 10 april de goedbezochte eendaagse cursus ‘Migratie en Theologie’ aan de VU. Vertegenwoordigers van diverse christelijke organisaties en kerken participeerden in deze eendaagse cursus.
Gedurende de cursus werd dieper ingegaan op thema’s als interculturaliteit in de kerk, de context van migratie en migratietheologie. De cursus werd verzorgd door een drietal experts op het gebied van migrantenkerken, migratie en migratietheologie; dr. Simon Ririhena, dr. Samuel Lee en ir. Rien van der Toorn. Voorzitter Rhoinde Mijnals-Doth en penningmeester Jan Scholten van SKIN waren aanwezig. 

15 april 2019 /Interkerkelijke herdenkingswake van de christelijke martelaren van onze tijd
Voor de negende keer organiseerde de gemeenschap van Sant’Egidio Nederland op 15 april de jaarlijkse landelijke herdenkingswake van de christelijke martelaren van onze tijd. Een groot aantal kerkleiders participeerde in deze oecumenische gebedsdienst te Apeldoorn.
Het is een waardevolle traditie geworden om ter voorbereiding op het Paasfeest samen te komen om te bidden voor de vrede, uit solidariteit met alle christenen die leven in de verdrukking en vervolgd worden voor hun geloof in Christus. Tijdens de dienst worden ook de namen gelezen van de christenen in de wereld die recent voor hun geloof hun leven hebben gegeven. Op uitnodiging was de coördinator van SKIN hierbij aanwezig.

16 mei 2019 / Missionair Platform Den Haag zet zich in voor relatie tussen autochtone en internationale kerken in de stad
Omdat het Missionair Platform Den Haag (dat voorheen de naam droeg: Den Haag in Beweging voor Jezus Christus) de relatie met de migrantenkerken en internationale kerken in de stad wilde intensiveren en versterken, benaderde en nodigde het Platform SKIN uit naar de eigen bijeenkomsten. SKIN-voorzitter Rhoinde Mijnals-Doth was op 16 februari aanwezig bij de tweede meeting van ‘Learning and Blessing’, waarbij teams uit (autochtone en internationale) kerken, missionaire gemeenschappen en pioniersplekken elkaar ontmoeten om van elkaar te leren, met elkaar mee te leven en samen te bidden voor de stad en voor elkaar.
Op 16 mei organiseerde het Missionair Platform in samenwerking met de Council of International Churches (een netwerk van internationale kerken in Den Haag) een netwerklunch bij de internationale kerk Good News Ministries. Pastor Elroy George, voorzitter van de Council of International Churches, sprak over de eigen bediening en de zegeningen en zorgen. Coördinator Anmar Hayali van SKIN nam deel aan deze bijeenkomst. Voor meer informatie bezoek de website van het Missionair Platform: www.missionairplatformdenhaag.nl

18 mei 2019 / Pastoresdag SOFAK

Op 18 mei organiseerde SOFAK (Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken) een bijeenkomst voor pastors en voorgangers in het eigen netwerk. Onder meer voorzitter Rhoinde Mijnals-Doth en bestuurslid Ola Asubiaro van SKIN waren hierbij aanwezig. Lees hier het verslag van de pastoresdag.

25 mei 2019 / SKIN organiseert eendaagse training over pastorale zorg in migrantenkerken
SKIN organiseerde op 25 mei een eendaagse cursus over (interculturele) pastorale zorg in migrantenkerken. De training werd verzorgd door mevrouw Betty Tjipta Sari. 

29 mei 2019 / Slotmanifestatie Nationale Synode en de Verklaring van verbondenheid
De afgelopen tien jaar heeft de stuurgroep Nationale Synode zich naar vermogen ingezet voor de eenheid van de kerken op het Protestantse erf door aansluiting te zoeken bij de herdenking van 400 jaar Synode van Dordrecht. De onderliggende gedachte daarbij was dat kerken en geloofsgemeenschappen elkaar dringend nodig hebben om ervoor zorg te dragen dat de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus ook in de toekomst gestalte zal krijgen in ons land. De stuurgroep heeft een Verklaring van verbondenheid opgesteld en vertegenwoordigers van alle bij de Nationale Synode betrokken kerken uitgenodigd om deze tekst te bespreken tijdens een bijeenkomst op 4 februari in het gebouw van de Theologische Universiteit te Kampen. Onder meer was SKIN-voorzitter Rhoinde Mijnals-Doth hierbij aanwezig.

De ondertekening van de Verklaring van verbondenheid vond plaats tijdens de slotmanifestatie Nationale Synode op 29 mei in de Grote Kerk in Dordrecht. Zo’n 40 kerken, zowel autochtone als internationale kerken, ondertekenden deze verklaring. Ook de voorzitter van SKIN ondertekende de Verklaring van verbondenheid. Een delegatie van SKIN, bestaande uit vertegenwoordigers van een aantal lidkerken en de coördinator van SKIN, nam deel aan deze historische bijeenkomst. Klik hier om het fotoverslag te bekijken, en hier voor de Verklaring van verbondenheid, die men alsnog via de website van de Nationale Synode kan ondertekenen.  
Vanaf de slotmanifestatie gaat het proces een nieuwe fase in. De stuurgroep van de stichting Nationale Synode draagt haar taak over aan de kerken, zodat de kerken zelf deze beweging verder zullen uitbouwen.

30 mei 2019 / Migrantenkerken in Arnhem vieren samen Hemelvaartsdag

Traditiegetrouw organiseert het Platform Migrantenkerken Arnhem een gemeenschappelijke viering op Hemelvaartsdag. Dit jaar vond op 30 mei de elfde jaarlijkse hemelvaartsviering plaats. Tot de organiserende kerken behoorden onder meer lidkerken van SKIN.

2 juni 2019 / SKIN-coördinator Anmar Hayali geïnterviewd voor uitzending Het Vermoeden (EO)   
Op 2 juni werd het tv-interview met SKIN-coördinator Anmar Hayali in het EO-programma Het Vermoeden uitgezonden op NPO2. Voor degenen die het hebben gemist, kun je het hele interview hier terugzien. Het interview zal weer op TV worden uitgezonden op 25 augustus.

13 juni 2019SKIN lanceert online database van anderstalige kerken in Nederland
Op 13 juni vond de lancering plaats van www.migrantenkerken.nl, de online database van migrantenkerken en internationale kerken in ons land. Tijdens de feestelijke bijeenkomst in het gebouw van de Evangelische Broedergemeente te Utrecht overhandigde scriba dr. Rene de Reuver van de Protestantse Kerk in Nederland het adressenbestand anderstalige kerken aan SKIN-voorzitter ds. Rhoinde Mijnals-Doth en heeft SKIN de interactieve database gelanceerd, om de migrantenkerken en internationale kerken letterlijk en figuurlijk op de kaart te zetten en te verbinden met elkaar en met de autochtone kerken in het land. Samen zijn we de ene Kerk van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Klik hier om het verslag te lezen, de foto’s en video te bekijken en het persmateriaal te downloaden.

Lancering Migrantenkerken.nl - 13-06-201

20 juni 2019 / Zevende retraite Nederlands Christelijk Forum
Ruim 60 christelijke leiders uit allerlei kerkelijke tradities en culturele achtergronden kwamen op 19 en 20 juni bij elkaar voor de zevende jaarlijkse retraite van het Nederlands Christelijk Forum (NCF) in Helvoirt. Het thema van deze retraite was ‘Hoe zijn we eenheidsbewerkende leiders?’. Tot de sprekers behoorde coördinator Anmar Hayali van SKIN, die op uitnodiging een getuigenis gaf m.b.t. het thema van de retraite. SKIN-voorzitter Rhoinde Mijnals-Doth nam ook deel aan deze retraite.

21 juni 2019 /  Tweede editie postdoctorale ambtsopleiding van SKIN en VU voor leiders van internationale kerken feestelijk afgesloten
In september 2017 startte SKIN in samenwerking met de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam met de eerste editie van haar eigen ambtsopleiding voor pastors en leiders van internationale kerken. Zes studenten met diverse kerkelijke en culturele achtergronden hebben deze opleiding succesvol afgerond en deze historische mijlpaal werd op 22 juni 2018 feestelijk afgesloten met een afstudeerceremonie aan de VU. Inmiddels is ook de tweede editie van de SKIN-VU ambtsopleiding feestelijk afgesloten (klik hier om de foto's te downloaden). Dit collegejaar namen acht studenten met diverse achtergronden deel aan deze eenjarige postdoctorale ambtsopleiding (60 EC) aan de VU.
Ook dit studiejaar werden de colleges verzorgd door dr. Simon Ririhena en dr. Samuel Lee, de coördinatoren van het ‘Center for Theology of Migration’ (CThM), het samenwerkingsverband tussen SKIN en VU, en hiermee ook van de ambtsopleiding, en door gastdocenten vanuit diverse wetenschappelijke instituten. Het vele werk heeft vruchten afgeworpen. Alle acht studenten hebben de opleiding met succes afgerond. De afstudeerceremonie vond plaats op 21 juni aan de VU. Korte toespraken werden verzorgd door onder meer SKIN-voorzitter ds. Rhoïnde Mijnals-Doth, en door beide CThM-coördinatoren. Verder spraken enkele studenten de aanwezigen toe. Meerdere lidkerken van SKIN hebben deze feestelijke dag bijgewoond, evenals penningmeester Jan Scholten en coördinator Anmar Hayali.
Op 11 mei en 8 juni organiseerden SKIN en VU twee open dagen aan de VU om informatie over de ambtsopleiding te verschaffen aan degenen die interesse hebben om vanaf september 2019 te participeren in de derde editie van de opleiding. Klik hier om meer te weten te komen over deze opleiding.

22 juni 2019  / Diverse kerken in Utrecht organiseren multicultureel korenfestival
In de Domkerk in Utrecht vond op 22 juni het jaarlijkse multiculturele korenfestival in Utrecht plaats. Diverse kerken, waaronder enkele lidkerken van SKIN, leverden een bijdrage hieraan.

Voorjaar 2019  / Serie in Trouw over migrantenkerken
In het nummer van 25 mei verscheen in Dagblad Trouw het eerste artikel van een nieuwe serie over migrantenkerken in Rotterdam. Ten behoeve hiervan werd o.a. de SKIN-coördinator benaderd voor een interview. Met toestemming van de redactie delen we hier het intro-artikel en het tweede artikel.

bottom of page